Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

En Çok İndirilen Makaleler

Makale Özeti 4341
MOBBİNG DAVRANIŞI VE İKİ KAMU HASTANESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK MOBBİNG BİR ARAŞTIRMA
MOBBING BEHAVIOR ANDTWO PUBLIC HOSPITALS SURVEY FOR EMPLOYES
EYLEM YILMAZ, SELMA SÖYÜK
Makale Özeti Tam Metin 315
PİRİFORMİS SENDROMU TEDAVİSİNDE ULTRASON EŞLİĞİNDE ENJEKSİYONUN KISA DÖNEM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SHORT-TERM EFFECTIVENESS OF ULTRASOUND-GUIDED İNJECTION İN TREATMENT OF PIRIFORMIS SYNDROME
DUYGU GELER KÜLCÜ, NİLGÜN MESCİ, SEVİLAY ÇÜÇEN BATIBAY, ASLIHAN TARAKTAŞ, İLKNUR AKTAŞ
Makale Özeti Tam Metin 307
INTERNAL JUGULER VEN / KAROTİS ARTER ORANININ SANTRAL VENÖZ BASINÇ İLE İLİŞKİSİ
CORRELATION BETWEEN INTERNAL JUGULAR VEIN/COMMON CAROTID ARTERY RATIO AND CENTRAL VENOUS PRESSURE
BURCU AZAPOĞLU KAYMAK , TURGUT DENİZ, ÜNASE BÜYÜKKOÇAK , ALİYE ÖZTÜRK
Makale Özeti Tam Metin 242
ACİL SERVİSTE İLAÇ İNTOKSİKASYONU VE SERUM İLAÇ DÜZEYİ İLİŞKİSİ
DRUG İNTOXİCATİON AT EMERGENCY SERVİCE AND SERUM DRUG LEVEL RELATİONSHİP
SERVAN KARA, ZEYNEP MİNE KARA, ARZU DENİZBAŞI ALTINOK, ÖZGE ECMEL ONUR
Makale Özeti Tam Metin 237
SUBARAKNOİD KANAMA SONRASI AKUT DİSPNE: BU NÖROJENİK AKCİĞER ÖDEMİ Mİ?
ACUTE DYSPNEA AFTER SUBARACHNOID HEMORRHAGE: IS IT NEUROGENIC PULMONARY EDEMA?
FATİH DOĞANAY, ROHAT AK, TEVFİK PATAN
Makale Özeti Tam Metin 236
EPİRETİNAL MEMBRAN OLGULARINDA PARS PLANA VİTREKTOMİ SONUÇLARI
RESULTS OF PARS PLANA VITRECTOMY OF EPIRETINAL MEMBRANES
NESLİHAN SEVİMLİ, AYLİN ARDAGİL AKÇAKAYA
Makale Özeti Tam Metin 231
BARİATRİK CERRAHİ OLMAK İSTEYEN OBEZ HASTALARDA OPERASYON ÖNCESİ DİYET PROGRAMLARININ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF PRE-OPERATİVE DİET PROGRAMS IN MORBİD OBESE PATİENTS WİLLİNG BARİATRİC SURGERY
ERKAN DENİZ DİNÇER, OĞUZ BALCAN, SEDA SANCAK, AZİZ BORA KARİP, NURİYE ESEN BULUT, ALİ ÖZDEMİR
Makale Özeti Tam Metin 231
PENETRAN KERATOPLASTİ UYGULANAN KERATOKONUS HASTALARINDA FARKLI SÜTÜR TEKNİKLERİNİN AMELİYAT SONRASI ASTİGMATİZMA VE GÖRSEL PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF DIFFERENT SUTURING TECHNIQUES IN PENETRATING KERATOPLASTY ON POSTOPERATIVE ASTIGMATISM AND VISUAL OUTCOME OF KERATOCONUS PATIENTS
ERKAN DUMAN, BANU ACAR, ASLI KIRMACI
Makale Özeti Tam Metin 230
CLAY SHOVELER KIRIĞI: OLGU SUNUMU
CLAY SHOVELER'S FRACTURE: CASE REPORT
SERDAR ÖZDEMİR, GÖKHAN AKSEL
Makale Özeti Tam Metin 224
GUUILLAIN-BARRÉ SENDROMUNU TAKLİT EDEN SEKONDER HİPERKALEMİK PARALİZİ
SECONDARY HYPERKALEMIC PARALYSIS THAT MIMICS GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME
SİNAN KAZAN, SENA ULU, HAYRİ DEMİRBAŞ, EBRU CARAN, MESUT ÇELİKER, ELIF DIZEN KAZAN
Makale Özeti Tam Metin 222
D-DİMER İN ACİL SERVİSTE KULLANIM ALANLARI VE PULMONER EMBOLİDE YAŞ İLE İLİŞKİSİ
D-DIMER S AREAS OF USAGE IN EMERGENCY DEPARTMENT AND RELATION WITH AGE IN PULMONARY EMBOLISM
SENEM BIÇAKÇI, FATMA SARI DOĞAN, ÖZLEM GÜNEYSEL
Makale Özeti Tam Metin 219
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNİN NÖROLOJİK ETKİSİ:GLOBUS PALLIDUS İNFARKTI:
NEUROLOGICAL EFFECT OF CARBONMONOXIDE INTOXICATION:GLOBUS PALLIDUS INFARCTION
HATİCE KÜBRA ÖNDER, ÖZLEM GÜNEYSEL, EREN GÖKDAĞ
Makale Özeti Tam Metin 219
HEMİFASİYAL SPAZM OLGULARINDA KRANİAL MRI BULGULARI
CRANIAL MRI FINDINGS IN PATIENTS WITH HEMIFACIAL SPASM
EREN GÖZKE, ZEHRA AKTAN, SIDIKA SİNEM TAŞDEMİR, HİLAL TAŞTEKİN TOZ, PELİN DOĞAN AK, BURCU SEHER ANIL
Makale Özeti Tam Metin 218
HİPOSPADİAS CERRAHİSİNE YAKLAŞIM
A GENERAL APPROACH TO HYPOSPADIAS SURGERY
CESİM İRŞİ, AYTEKİN KAYMAKÇI
Makale Özeti Tam Metin 216
SIRT AĞRISI İLE BULGU VEREN; AKCİĞER HAMARTOMU OLGUSU
A CASE OF LUNG HAMARTOMA PRESENTING WITH BACK PAIN
SERAP DİKTAŞ TAHTASAKAL, HACER KUZU OKUR, LEVENT ALPAY, BURCU SEHER ANIL
Makale Özeti Tam Metin 209
PARSİYEL PROTEZ İLE TEDAVİ EDİLEN KALÇA KIRIKLI HASTALARDA AMELİYAT ÖNCESİ ANEMİNİN HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PREOPERATIVE ANEMIA İN THE TREATMENT OF HIP FRACTURES WITH PARTIAL HIP ARTHROPLASTY ON HOSPITAL LENGTH OF STAY
SERKAN AKÇAY, AKİF ALBAYRAK, HAKAN BAHAR, SALİH SÖYLEMEZ, MURAT DEMİROĞLU, NECATİ EMİRHAN, BÜLENT KILIÇ
Makale Özeti Tam Metin 207
KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİSİ
MUSCULOSKELETAL SYSTEM ULTRASONOGRAPHY
ASLIHAN TARAKTAŞ
Makale Özeti Tam Metin 205
EDİNSEL HEPATOSEREBRAL DEJENERASYON: OLGU SUNUMU
ACQUIRED HEPATOCEREBRAL DEGENERATION: A CASE REPORT
EREN GÖZKE, MUSTAFA ESER, SIDIKA SİNEM TAŞDEMİR, PELİN DOĞAN AK
Makale Özeti Tam Metin 203
ELEKTİF SEZARYEN DOĞUMLARDA İNTRATEKAL LEVOBUPİVAKAİNE EKLENEN FENTANİL İLE MORFİNİN ETKİLERİ
EFFECTS OF FENTANYL AND MORPHINE COMBINED WITH INTRATHECAL LEVOBUPIVACAINE IN ELECTIVE CESAREAN SECTIONS
YILDIZ YİĞİT KUPLAY, DİLEK SUBAŞI, AHMET YILDIRIM, GÜLDEM TURAN
Makale Özeti Tam Metin 199