Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 21-25

doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.660

PARSİYEL PROTEZ İLE TEDAVİ EDİLEN KALÇA KIRIKLI HASTALARDA AMELİYAT ÖNCESİ ANEMİNİN HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERKAN AKÇAY, AKİF ALBAYRAK, HAKAN BAHAR, SALİH SÖYLEMEZ, MURAT DEMİROĞLU, NECATİ EMİRHAN, BÜLENT KILIÇ

Preoperatif ve postoperatif düşük hemoglobin değerlerinin kalça cerrahisi sonrası morbidite, mortalite, erken fonksiyonel sonuçlara ve yürüme mesafesine olan etkisine dair farklı sonuçlar bildirilmiştir.  Biz bu çalışmada ameliyat öncesi aneminin kalça kırıklı hastalarda cerrahi sonrası mortalite ve hastanede kalış süresi üzerinde etkisi olup olmadığını inceledik. Çalışmaya kliniğimizde parsiyel protez yapılarak tedavi edilen 135 kalça dahil edildi. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi ve hastalara ameliyat öncesi anemisi olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Her iki hasta grubu ortalama yaş, morbidite dağılımı, preoperatif ve postoperatif hemoglobin değerleri, cerrahi öncesi ve sonrası hastane yatış süreleri ve transfüzyon gerekliliği açısından istatistiksel olarak değerlendirildi. Yaptığımız çalışmada anemisi olan hastalarda preoperatif  dönemde yatış süresinin anemisi olmayan gruba göre anlamlı derecede fazla olduğunu, ancak iki grup arasında postoperatif yatış süresi arasında anlamlı fark olmadığını saptadık.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kalça kırığı, parsiyel protez, anemi, mortalite

THE EFFECT OF PREOPERATIVE ANEMIA İN THE TREATMENT OF HIP FRACTURES WITH PARTIAL HIP ARTHROPLASTY ON HOSPITAL LENGTH OF STAY

Objective: The objective of this study was analysing the correlation between  preoperative anemia and duration of hospitay stay at preoperative and postoperative stage among patients that had been treated with partial endoprosthesis for treatment of pertrochanteric femoral fractures.

Methods: Medical records of  152 individuals  were reviewed retrospectively and 135 patients were included to the study. Preoperative anemia was detected in 87 of patients. Remaining 48 patients hemoglobin levels were within normal ranges.  Both patient groups were statistically examined with respect to mean age, distribution of morbidity, preoperative and postoperative hemoglobin values, duration of hospital stay before and after surgery and transfusion requirement.

Results: When hypertension, coronary artery disease, diabetes mellitus, Alzheimer's disease and transfusion ratios are examined, no statistically significant difference was found between groups (p>0,05). No statistically significant difference was found between the age averages of anemic and non-anemic patients (p>0,05). Preoperative and postoperative hemoglobin values of patients in the anemic group were found to be significantly low compared to the averages of patients in the non-anemic group (p<0,05). Preoperative and postoperative hemoglobin value differences of patients in the non-anemic group were found to be significantly high compared to the differences of patients in the non-anemic group (p<0,05). Preop hospital stay periods of patients with anemia were found to be significantly higher in comparison to those of patients without anemia (p<0,05).

Conclusion: Our results showed that there is no statistically significant difference between anemic and non-anemic groups by the means of postoperative hospital stay consistent with the current literature. However we have detected statistically significant longer preoperative hospital stay in anemic group. We believe that this finding is  valuable since the fact that duration of preoperative hospital stay increases postoperative mortality.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kalça kırığı, parsiyel protez, anemi, mortalite

Tam Metin 261