Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa: 92-96

Akut Aşil tendon yırtıklarının erken dönem açık primer Modifiye Kessler yöntemi ile tamirinin orta ve uzun dönem takip sonuçları

BARIŞ YILMAZ, CEM ÇOPUROĞLU, MERT ÖZCAN, MERT ÇİFTDEMİR, MURAT KAYA, EROL YALNIZ

Amaç: Akut aşil tendon yırtıklarının erken dönem açık primer modifiye Kessler yöntemi ile tamirinin orta ve uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Akut aşil tendon yırtığı nedeniyle gerekli cerrahi hazırlık sonrası erken dönemde (1-3 gün) açık primer modifiye Kessler yöntemi ile cerrahi olarak tedavi edilmiş ve 36 aydan daha uzun düzenli takipleri yapılabilen 31 hasta çalışma kapsamına alındı. Olguların sonuçlarının değerlendirilmesinde AOFAS ve Thermann ve arkadaşlarının skorlama sistemleri kullanıldı.

Bulgular: Olguların tamamı erkek hasta olup, ortalama yaşları 33.6 (19-55) dır. Ortalama 1.27 (1-3) günde açık primer modifiye Kessler yöntemi ile tedavi edilen olgularımızın ortalama takip süresi 87.2 ay (37-151) idi. Değerlendirmeler sonucunda olguların AOFAS ortalaması 91,96 (dağılım 82-100) olarak hesaplandı. Thermann ve arkadaşlarının aşil tendon cerrahi sonrası değerlendirme skorunda ortalama puan 94,5 olarak saptandı. Hiç bir olgumuzda tekrarlayan yırtık ya da tendonun cilde yapışıklığı görülmedi. Sadece bir hastada 4.günde gelişen yüzeyel cilt nekrozu, yara debridmanı ve sekonder dikiş ile iyileşti.

Sonuç: Özellikle akut aşil tendon yırtıklarının erken dönem açık primer modifiye Kessler yöntemi ile tedavisinde orta ve uzun dönem sonuçları son derece başarılı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): Aşil tendonu, rüptür, cerrahi tedavi, AOFAS Skoru

MİDDLE AND LONG-TERM RESULTS OF REPAİR OF ACUTE ACHİLLES TENDON RUPTURES WİTH EARLY OPEN PRİMARY MODİFİED KESSLER METHOD

 

Objective: The aim of this study was to evaluate the middle and long-term results of repair of acute Achilles tendon ruptuers with early open primary modified Kessler method.

Materials and Methods: 31 patients who underwent surgical treatment with open primary modified Kessler method for the treatment of acute Achilles tendon rupture in the early period (1-3) days with regular follow-up of more than 36 months were included in the study. AOFAS and Thermann et al. Scoring systems were used in the evaluation of the results.

Results: All of the patients were male and the mean age was 33.6 (19-55). Average 1.27 (1-3) days treated with open primary modified Kessler method and the mean follow-up period was 87.2 months (37-151). The mean AOFAS score of the cases was 91.96 (range 82 to 100). The mean score of Thermann et al. Achilles tendon postoperative evaluation score was 94.5. There was no recurrent tear or tendon adherence to the skin. Only one patient developed superficial skin necrosis on the 4th day, with wound debridement and secondary suture the patient recovered.

Conclusion: acute Achilles tendon ruptures, especially early in the treatment of primary open modified Kessler method with middle and long-term results, it is observed that is extremely successful.  

 

Key words: Achilles tendon, rupture, surgical treatment, AOFAS Score

Anahtar Kelimeler (Keywords): Achilles tendon, rupture, surgical repair, AOFAS scoring system.

Tam Metin 103