Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa: 121-128

doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.765

EPİRETİNAL MEMBRAN OLGULARINDA PARS PLANA VİTREKTOMİ SONUÇLARI

NESLİHAN SEVİMLİ, AYLİN ARDAGİL AKÇAKAYA

Amaç: Primer ve sekonder epiretinal membran (ERM) nedeniyle pars plana vitrektomi (PPV) yapılan hastalarda sonuçları görmek, sonuçları etkileyen prognostik faktörleri saptamak.

Yöntem: ERM tanısıyla takip edilen 50 hastanın 51 gözü çalışmaya dahil edildi. Herhangi bir oküler hastalığa bağlı oluşmayan ERM’ler primer (grup 1), başka bir hastalığa bağlı oluşanlar sekonder (grup 2) olarak gruplandırıldı. Ameliyat öncesi (AÖ) ve ameliyattan sonraki (AS) merkezi makula kalınlığı (MMK), görme keskinlikleri ve göz içi basınçları (GİB) kaydedildi. Cerrahi sırasında tüm hastalara 3 port PPV yapıldı.

Bulgular:  Çalışmaya katılan hastaların 25’i kadın (%50), 25’i erkek (% 50), yaş ortalaması 69,5±9,6 idi. Otuz iki göz (% 62,7) grup 1, 19 göz (%37,3) grup 2 idi. Grup 1’de AÖ ortalama en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK) 0,19±0,11, grup 2’de 0,13±0,11 idi. Grup 1’de AÖ EDGK anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,025). AS grup 1’de 2 EDGK 0,47±0,32, grup 2 ‘de 0,42±0,32 olarak bulundu. Kontrollerde iki grupta da EDGK’de AÖ döneme göre anlamlı artış bulundu, nihai görme keskinlikleri açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p=0,669). AÖ EDGK daha yüksek olan hastaların AS EDGK ortalamaları da yüksek bulundu. Nihai görme keskinliği ile AÖ görme keskinliği arasında anlamlı (p ˂ 0,05) pozitif korelasyon mevcuttu. Grup 1’de AÖ MMK 379±112,1 μ, grup 2’de 430,7±131,0 μ idi. Grup 2’de AÖ MMK daha yüksekti ancak aralarındaki fark anlamlı değildi (p=0,173). AS grup 1’de ortalama MMK 264,9±105,0 μ, grup 2’de 211,1±94,5 μ idi. AS her iki grupta da AÖ döneme göre MMK’de anlamlı düşüş saptandı, sekonder grupta düşüş daha hızlı idi ancak nihai MMK açısından iki grup arasında fark yoktu (p=0,212).

Sonuç: Görme keskinliği çok düşmeden yapılan erken cerrahilerde prognoz daha iyidir. Grup 1 ve 2 arasında nihai sonuçlar açısından anlamlı fark yoktur.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Epiretinal membran, görme keskinliği, optik koherans tomografi, pars plana vitrektomi

RESULTS OF PARS PLANA VITRECTOMY OF EPIRETINAL MEMBRANES

Objective: To assess the outcomes in patients who underwent pars plana vitrectomy (PPV) due to primary and secondary epiretinal membrane (ERM), to determine the prognostic factors affecting the results.

Materials and Method: Fiftyone eyes of 50 patients with ERM diagnosis were included in the study. ERMs that are not associated with any ocular disease were grouped as primary (group 1), while those due to another disease were grouped as secondary (group 2). Preoperative and postoperatively central macular thickness (CMT), visual acuity and intraocular pressure (IOP) were recorded. Three-port PPV was performed to all patients during surgery.

Results: Twent-five of the patients (50%) were male and 25 (50%) were female. The mean age was 69,5±9,6. Thirty-two eyes (62.7%) were in primary ERM group; 19 eyes (37.3%) were in the secondary ERM group. Mean preoperative best corrected visual acuity (BCVA) was 0.19±0.11 in group 1 and 0.13±0.11 in group 2. Mean preoperative best corrected visual acuity (BCVA) was significantly higher in primary group (p=0.025). Mean postoperative BCVA was 0.47±0.32 in group 1 and 0.42±0.32 in group 2. In both groups there were significantly increase, but there was no significant difference between the groups in terms of the final visual acuity (p=0.669). Preoperative CMT was found 379±112.1 μ in group 1 and 430.7±131.0 μ in group 2. Postoperative CMT mean was 264.9±105.0 μ in group 1 and 211,1±94,5μ in group 2. According to the preoperative period a significant decrease in CMT was achieved in both groups after surgery. Although the decline was more rapid in the secondary group, there was no difference between the two groups in terms of final CMT (p= 0.212).

Conclusion: Prognosis of early surgery performed without visual acuity reduction is better. There is no significant difference in the final results of the groups.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Epiretinal membrane, visual acuity, optical coherence tomography, pars plana vitrectomy

Tam Metin 313