Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa: 23-27

doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.772

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bası Yarası Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

GÜLTEN ÖZDEMİR, AYŞE EKEN

Amaç: Sağlık bakım hizmetlerinde etkin rol alan hemşirelerin profesyonel olarak sağlık uygulamalarını gerçekleştirirken, kaliteli ve etkili bakımı sunabilmeleri için yeterli bilgi, beceriye ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Yoğun bakım hemşirelerinin bası yaraları hakkındaki bilgi düzeyleri ve bası yaraları ile ilgili hangi konularda bilgi eksikliği olduğunun saptanması oldukça önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak yapılan bu çalışma ile “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bası Yarası Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi” amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma, Kasım 2016’da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmıştır. Yoğun bakım ünitesinde çalışmakta olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 38 kişi çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Packagefor SocialSciences) programında analiz edilmiştir.

Bulgular: Sağlık çalışanlarının çoğunluğu hem bası yarası ile eş anlamlı kullanılan terimleri bilmekte hem de bası yarasını, basınca bağlı oluşan yaradır şeklinde tanımlamaktadır. %96,9’u bası yarası risk faktörünün temas bölgelerindeki sürekli basınca bağlı olduğunu fakat %96,7’si sık pozisyon değişikliği yapılarak bası yarasının önlenebileceğini ifade etmiştir. Araştırmaya katılanların tamamı yara bakım ürününün tedaviye katkı sağladığını belirtmiştir. Sağlık çalışanlarının %54,5’i bası yarası olan hasta takibinde bilgi ve beceri eksikliği olduğunu ifade etmiş olup, bası yarası ile ilgilenenlerin tamamının temel bir eğitime ihtiyacı olduğunu, %75,8’i bu eğitimin herkese zorunlu olması gerektiğini belirtmiştir. Sağlık çalışanlarının %72,7’si riskli grubu değerlendirme de en uygun yöntemin ölçek olduğunu ifade etmiştir.

Sonuç ve Öneriler: Bası yarası, hemşirelik bakımının kalite göstergesidir. Bu nedenle önleyici hemşirelik bakım protokollerinin geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Hastanın durumu göz önünde bulundurularak hemşirelik bakımının planlanması gerekmektedir. Bası yarası gelişme riski yüksek olan yatağa bağımlı hastalarla çalışan hemşirelerin, ölçek kullanarak düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmaları önerilir.  Hemşireler için bası yarası konusunda hizmet içi eğitim programları ve sempozyumların düzenlenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bası yarası, Hemşirelik bakımı, Yoğun bakım hemşiresi

Determination of Knowledge Levels About Pressure Wounds of Intensive Care Nurses

Objective:. Nurses who have an active role in health care services need to have sufficient knowledge, skills and critical thinking skills to offer quality and effective care while practicing health care professionally. It is very important that the ICU nurses determine the level of knowledge about the pressure wounds and the lack of information on which issues are related to the pressure wounds. With this study, it was aimed to determine the "Knowledge Levels About the Injury of Intensive Care Nurses".

Materials and methods: This research was done in Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital in November 2016. 38 people who work in the intensive care unit and agree to participate in the research have formed the universe of working. The obtained data were analyzed in SPSS (Statistical Package for Social Sciences) program.

Results: The majority of health workers are aware of the terms used synonymously with the print scar, and also describe the print scar as a connected scar. 96.9% stated that the pressure risk factor was due to continuous pressure in the contact area, but 96.7% stated that frequent positional changes could prevent pressure ulcers. All of the participants in the survey stated that the wound care product contributed to the treatment. 54.5% of the health workers stated that they had lack of knowledge and skills following the patient who was a pressure scar, 75.8% of those who are interested in pressure scar were in need of a basic education and 75.8% stated that this education should be compulsory for everyone. 72.7% of the health workers stated that the most appropriate method was the scale for risk group evaluation.

Conclusion and Recommendations: Pressure scar is a quality indicator of nursing care. For this reason, the development and implementation of preventive nursing care protocols are of great importance. It is necessary to plan nursing care considering the situation of the patient. It is recommended that nurses working with bed-dependent patients, who have a particularly high risk of developing scarring, regularly perform risk assessments using a scale. In-service training programs and symposiums may be proposed on the subject of pressure scars for nurses.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pressure scar, Nursing care, Intensive care nurses

Tam Metin 121