Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa: 38-40

KAFATASINDA HEPATOSELÜLER KARSİNOM METASTAZI

SERDAR ÖZDEMİR, TEVFİK PATAN, TUBA CİMİLLİ ÖZTÜRK, HASAN DEMİR

Hepatosellüler karsinoma (HCC), dünyada 5. sıklıkta görülen kanserdir ve özellikle Afrika ve Doğu Asya’da ağırlıktadır. Geç dönem HCC genelde bölgesel lenf düğümlerine ve akciğerlere metastaz yapar, ama daha az sıklıkla iskelette metastaz görülür. Kafatası kemiği metastazı çok nadirdir fakat bilinen sirozu , hepatiti veya HCC si olan hastaları tedavi ederken düşünülmelidir. 61 yaşında erkek hasta acil servise başağrısı şikayeti ile başvurmuştur. Hastanın 1 yıldır bilinen HCC si olup bu nedenle opere edilmiştir. Henüz bilinen metastazı yoktu. Fizik muayenede kafada sağ pariyetal kemik üzerinde ele gelen kitle haricinde önemli bir bulgu saptanmamıştır. Sorgulandığında kitlenin 4 ay içinde yavaş yavaş büyüdüğü öğrenildi. Hastanın kraniyel tomografisinde osteolitik, genişleyen ve hipervaskuler sağ parietal kemik üzerinde lezyonu ve diğer kraniyel kemiklerde çoğul osteolitik lezyonları saptandı. Özellikle Asya’da hasta asemptomatik karaciğer sirozu olsa dahi kafatası kemik tümörlerinin ayırıcı tanısında HCC’nin metastazı düşünülmelidir. HCC hastalarında artan sürvi ile birlikte klinik olarak belirgin, hastanın hayat kalitesini etkileyen kemik metastazları artmıştır. Bu nedenle erken tanı ve HCC den doğan kemik metastazlarının uygun tedavisi, HCC hastalarının hayat kalitesinde bozulmayı önlemek amacı ile gereklidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hepatosellüler karsinoma, kafatası kemiği, metastaz

SKULL METASTASİS OF HEPATOCELLULAR CARCİNOMA: A CASE REPORT

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth most common cancer in the world and is especially prevalent in Africa and East Asia. Late-stage HCC usually metastasizes to the regional lymph nodes and lungs, but less commonly to the skeleton. Scalp metastases from HCC are very rare but must be considered when treating a patient with known cirrhosis, hepatitis, or HCC. 61 years old male patient presented to the emergency room with complaint of headache. He had known HCC for one year and hadan operation for it. There was no known metastasis of tumor, yet. In his physical examination there was no important finding except scalp mass on the right parieatal bone of cranium.When it was questioned, we learned that it was slowly growing for 4 months. In his cranial computed tomography there was an osteolytic, expansile, and hypervascular lesion in right parietal bone and multiple lytic lesions were detected in other cranial bones. Especially in Asia, skull metastases from HCC should be included in the differential diagnosis of skull tumors, even if the patient is asymptomatic of liver cirrhosis. With the increase of survival in HCC patients, clinically significant bone metastases have also increased, affecting the patients’ quality of life. Therefore, early diagnosis and proper management of bone metastasis from HCC is essential to prevent deterioration in the quality of life of HCC patients.

Anahtar Kelimeler (Keywords): HCC, Skull, metastasis

Tam Metin 128