Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa: 97-99

doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.988

USG BULGULARI İLE TANI ALAN BİR POLİMİYALJİA ROMATİKA OLGUSU

BERRAK TAŞ, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, PINAR AKPINAR, İLKNUR AKTAŞ

Polimyaljiya romatika (PMR), ileri yaş grubunda omuz ve pelvik kuşak ağrısı, sabah tutukluğu ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır. Dev hücreli arterit (DHA) ile birliktelik sıktır. Proksimal kaslarında ağrı, sabah tutukluğu, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) yüksekliği olan yaşlı bir hastada PMR tanısı akılda bulundurulmalıdır. 2012 yılında yapılan güncellemede PMR’nin klasifikasyon kriterlerine ultrasonografi (USG) bulgularının eklenmesiyle kriterlerin özgüllüğü artmıştır. Burada USG bulgularının dikkate alınması ile PMR tanısı alan bir olgu sunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): ultrasonografi, polimiyaljiya romatika, tanı

A POLYMYALGİA RHEUMATİCA CASE DİAGNOSED WİTH USG FİNDİNGS

Polymyalgia rheumatica (PMR) is a chronic inflammatory disease characterized by shoulder and pelvic girdle pain, morning stiffness in older age group. The association with giant cell arteritis (DHA) is frequent. in an elderly patient with proximal muscle pain, morning stiffness, elevated erythrocyte sedimentation rate (ESR) PMR should be kept in mind. In the update made in 2012, the specificity of criterias is  increased by adding ultrasonographic (USG) findings to the classification criteria of PMR. Here we present a case of PMR diagnosis in consideration of USG findings.

Anahtar Kelimeler (Keywords): ultrasonografi, polimiyaljiya romatika,diagnosis

Tam Metin 108