Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa: 137-142

doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.715

BARİATRİK CERRAHİ OLMAK İSTEYEN OBEZ HASTALARDA OPERASYON ÖNCESİ DİYET PROGRAMLARININ ETKİLERİ

ERKAN DENİZ DİNÇER, OĞUZ BALCAN, SEDA SANCAK, AZİZ BORA KARİP, NURİYE ESEN BULUT, ALİ ÖZDEMİR

Amaç: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyet polikliniğine yönlendirilen laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatı olmak isteyen obez bireylerin genel özelliklerini belirlemek, diyete uyumlarını değerlendirmek ve 3 aylık diyet programı sonrasındaki ameliyat kararı arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlandı.

Yöntem ve Gereçler: Ekim 2016 ve Ocak 2017 ayları boyunca 3 ay süreyle diyet polikliniğine yönlendirilen ardışık 100 hasta araştırma kapsamına alındı. Bu hastalara diyetisyen tarafından 15 dakikada süren beslenme eğitimi verildi. Hastalar ayda bir kontrole çağırıldı. Veri toplama yüz yüze ve telefonla anket tekniği kullanılarak yapıldı. 3.ayın sonunda tüm hastalar polikliniğe çağırılarak anketler tamamlandı. Hastaların yaş, cinsiyet, kilo, BKİ, meslek durumu, eğitim düzeyi durumları ile diyet programlarından sonraki 3 ayda kilo verme durumu ve ameliyat kararı arasındaki ilişki incelendi. Ayrıca Hollanda Yeme Alışkanlıkları Anketi (DEBQ) ile bireylerin dışsal/kısıtlayıcı/duygusal yeme ortalaması değerlendirildi. Veriler SPSS 16,0 paket programında değerlendirildi. Verilerin analizinde Pearson’s ki kare testi kullanıldı.

Bulgular: Hastaların %81’i kadın, %19’u erkekti. Kadınların %47’si ev hanımıydı. Hastaların %65’i rutin işlerinden ayrı egzersiz yapmadığı belirlendi.3 aylık diyet uygulaması sonrası hastaların %60’ı zayıfladı, %25’i ameliyat olmaktan vazgeçti. Kilo veren hasta oranı erkeklerde anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Tıbbi beslenme tedavisine tam uyum %12 olarak bulundu.

Sonuç: Obez bireylerde tıbbi beslenme tedavisi ve egzersize karşı büyük oranda direnç olduğu tespit edildi. Obezite ile mücadelede, obez bireylerin özelliklerinin iyi analiz edilerek hazırlanacak eğitimlerin içeriğinin, düzenlenecek tedavilerin daha isabetli olması açısından geniş çalışmaların yapılmasına gereklilik olduğunu düşünüyoruz.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): obezite, tıbbi beslenme tedavisi, diyet

THE EFFECTS OF PRE-OPERATİVE DİET PROGRAMS IN MORBİD OBESE PATİENTS WİLLİNG BARİATRİC SURGERY

Objective: The purpose of this study was to determine directed to the Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital Diet Policlinic wanted to be operated sleeve gastrectomy obese people’s characteristics and to evaluate the compliance of the diets and to investigate the relation between the operation decision after the 3 month diet program.

Materials and Methods: During October 2016 and January 2017, 100 consecutive patients who were referred to the diet polyclinic for 3 months were included in the study. This was educated by the dietician with medical nutrition treatment, which lasted 15 minutes. Patients were called for control every month. Data collection was done using face-to-face and telephone survey techniques. At the end of the 3.month, all patients were called to the policlinic and the questionnaires were completed. The relationship between age, gender, weight, BMI, occupational status, level of education of the patients, weight loss status and operation decision after 3 months from the dietary programs was examined. In addition, the Dutch Eating Habits Questionnaire (DEBQ) assessed the external, restrictive, and emotional eating averages. The data were evaluated in the SPSS 16.0 package program. Pearson's chi square test was used in the analysis of the data.

Results: 81% of the patients were female, 19% were male. 47% of the women were housewives. Sixty-five percent of patients were found not to walk separately from their routine tasks. After 3 months of diet, 60% of the patients were weakened and 25% of them gave up to operate. The proportion of patients who lost weight was significiant in male sex higher. It was founded that full compliance to medical nutrition treatmeant was %12.

Conclusions:  It was seen that there was a great resistance to medical nutrition treatment and exercise on obese individuals. We think that the content of the trainings and ordering the treatments to be prepared by analyzing the characteristics of the obese individuals is more appopriate and there is a need for more extensive works.

Anahtar Kelimeler (Keywords): obesity, medical nutrition treatment, diet

Tam Metin 290