Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa: 32-34

doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.744

ÜRETRAL DİVERTİKÜLİTİN TANISINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE DİFÜZYON AĞIRLIKLI SEKANSLARIN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU

FATMA KULALI, ŞAFAK FIRAT KULALI, ASLIHAN SEMİZ-OYSU, YAŞAR BÜKTE

Üretral divertikül nadir görülen bir hastalıktır. Kadınlarda daha sık görülmektedir. Çoğunlukla asemptomatiktir. Ancak, hastalar dizüri, üretrada ağrı, üriner inkontinans gibi nonspesifik üriner sistem şikayetleri ile de karşımıza çıkabilir. Nonspesifik semptomlar nedeniyle tanısı zordur. Divertikülit, divertikül içerisinde kalkül veya daha nadiren tümör gelişimi gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), yüksek doku kontrast rezolüsyonuna sahip olması nedeniyle üretra değerlendirmesinde önemli bir role sahiptir. Bu sebeple, özellikle tedaviye dirençli veya tekrarlayan üriner sistem şikayetleri olan hastaların, ayırıcı tanısında üretral divertikül ve komplikasyonlarını da düşünülerek, MRG ile ayrıntılı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bildiride, nadir görülen üretral divertikülitin kontrastlı alt batın MRG ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) bulgularını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler (Keywords): difüzyon ağırlıklı görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme, üretral divertikül

THE ROLE OF MAGNETİC RESONANCE IMAGING AND DIFFUSION WEIGHTED IMAGING IN THE DIAGNOSIS OF URETHRAL DIVERTICULITIS: CASE RAPORT

Urethral diverticulum is a rare disorder. It is more common in women and usually asymptomatic. But, urethral diverticulum can cause non-specific symptoms such as dysuria, urethral pain and urinary incontinence. Some complications such as diverticulitis, stone or tumor development inside the diverticulum can be developed. The diagnosis of urethral diverticulum and its complications is very difficult. Because of extremely high contrast resolution, magnetic resonance imaging (MRI) has an important role in the evaluation of urethra. MRI can be problem solving modality especially in the patients with treatment resistant or recurrent symptoms of urinary system and in the suspicion of diagnosis of urethral diverticulum and complications. We aimed to present the features of MRI and diffusion weighted imaging (DWI) of urethral diverticulitis. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): magnetic resonance imaging, diffusion weighted imaging, urethral diverticulum

Tam Metin 109