Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa: 81-83

doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.941

AKUT İSKEMİK İNMEDE MAGNEZYUM DÜZEYLERİ

MUSTAFA ESER , EREN GÖZKE, IŞIL KALYONCU ASLAN, PELİN DOĞAN AK

Amaç: Akut iskemik inme (Aİİ), serebral arterterlerde trombo-embolik tıkanmalar sonucu ortaya çıkan ve etkilenen bölgeye ait belirti ve bulguların hızla yerleştiği bir sendromdur.

Bu çalışmada magnezyumun Aİİ’de risk faktörü olarak etkisi araştırıldı.

Yöntemler: Aİİ tanısı alan 221 hasta ve serebrovasküler hastalığı olmayan157 kişi değerlendirildi. Hastaların kan magnezyum düzeyleri inme başlangıcından ilk 24 saat içinde bakıldı ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Aİİ olgularında ayrıca magnezyum düzeyi ile hipertansiyon, diyabetes mellitus (DM), koroner arter hastalığı (KAH) varlığı ve Banford skalasına göre infarkt lokalizasyonu (total anterior, parsiyel anterior, posterior, laküner) arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Yaş ortalamaları ve cinsiyet dağılımı yönünden iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (Aİİ 73,0±13,7; 99 kadın, 122 erkek; kontrol grubu 71,5±10,1; 68kadın, 89 erkek). Kan magnezyum düzeyi açısından iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı (Aİİ 1,90±0,25mg/dl; kontrol 1,91±0,20mg/dl, p>0.05). Magnezyum düzeyi tüm olgularda normal sınırlardaydı. Aİİ grubunda, hipertansiyon, DM ve KAH varlığına göre magnezyum düzeyi ortalamalarında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Enfarkt lokalizasyonları arasında kandaki magnezyum düzeyleri açısından fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışma, Aİİ olgularında magnezyum düzeylerinin, bir risk faktörü olarak yer almadığına ve hipertansiyon, DM ve KAH gibi majör risk faktörleri ve infarkt lokalizasyonu ile ilintili olmadığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Akut iskemik inme, magnezyum, inme risk faktörleri.

MAGNESIUM LEVELS IN ACUTE ISCHEMIC STROKE

Objective: Acute ischemic stroke (AIS) is a syndrome which manifests itself as a result of thromboembolic occlusions of cerebral arteries where signs and symptoms related to the affected region rapidly settle.

In this study the impact of magnesium as a risk factor in AIS has been investigated.

Material and Methods:  Two hundred and twenty-one patients diagnosed as AIS, and 157 individuals without cerebrovascular disease were evaluated. Blood magnesium levels of the patients were measured within the first 24 hours after onset of stroke, and compared with those of the control group.  Besides, in all cases, any correlation of  blood magnesium levels with the presence of hypertension, diabetes mellitus (DM), coronary artery disease (CAD), and location of infarct according to Banford scale (total anterior, partial anterior, posterior, and lacunar) were investigated.

Results:  A significant difference was not found between two groups as for mean age of the groups, and distribution of genders (AIS group: 73.0 ± 13.7 years; 99 women, 122 men vs control group: 71.5 ± 10.1; 68 women, and 89 men). A significant difference was not detected between the groups as for average blood magnesium levels (AIS group: 1.90 ± 0.25mg/dl; control group: 1.91 ± 0.20mg/dl, p>0.05). Magnesium levels were within normal limits in all groups. In the AIS group mean magnesium levels did not differ significantly with respect to the presence of hypertension, DM, and CAD (p>0.05). Blood magnesium levels did not differ according to the location of the infarct areas (p>0.05).

Conclusions: This study indicates that in cases with AIS, magnesium level is not a risk factor, and it is not related to major risk factors, and location of infarct. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Acute ischemic stroke, magnesium, stroke risk factors

Tam Metin 105