Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa: 77-80

doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.937

Tersiyer bir merkezde farklı nedenlerle uygulanmış negatif konizasyon olgularının birinci yıl değerlendirilmesi

TANER GÜNAY, OĞUZ DEVRİM YARDIMCI, MERYEM HOCAOĞLU, KEMAL SANDAL, HATİCE ŞENELDİR

Özet

Amaç: Bu çalışmada farklı nedenlerle servikal konizasyon yapılmış ve konizasyon spesimeninin patolojik incelemesi sonucunda preinvaziv veya invaziv lezyon bulunmayan hastalarda birinci yıl sonunda anormal sitoloji sıklığını, HPV durumunu ve bunların klinik önemini araştırmayı amaçladık.

Yöntem ve Gereçler: Kurumumuzda Ocak 2010 – Ocak 2017 arasında soğuk konizasyon ve LEEP uygulanmış 317 hastanın patolojik inceleme sonuçlarını değerlendirdik. Preinvaziv ve invaziv sonucu olan 261 hastayı çalışma dışı bırakarak negatif konizasyon sonucu olan 56 hastayı çalışmaya dahil ettik. Eksizyonel işlem öncesindeki HPV sonuçlarını 12.ayda yapılan HPV sonuçlarıyla karşılaştırıp bu durumun klinik önemini tartıştık.

Bulgular: Çeşitli nedenlerle konizasyon yapılan ve premalign/malign hastalık açısından negatif konizasyon sonucu olan olguların patolojik inceleme sonuçları; Kronik servisit 34/56 (%60.7), immatür skuamöz metaplazi: 6/56 (%10.7), normal transformazyon zonu: 5/56 (%8.9), geniş koter artefaktı: 4/56(%7.1), yabancı cisim reaksiyonu: 3/56 (%5.3), atrofi bulguları: 2/56(%3.5) şeklinde idi. Konizasyon öncesi HPV DNA durumu bilinen 39 hastanın HPV açısından pozitiflik ve negatiflik oranı sırası ile 27/39 (%69.2) ve 12/39(%30.7) olarak saptandı. 17 hastanın konizasyon işlemi öncesi HPV durumu ile ilgili bilgi elde edilemedi. Konizasyonu takiben 12. aydaki HPV durumu bilinen 46 hastanın 9(%19.5)’unda HPV DNA pozitif, 37(%75.5)’sinde HPV DNA negatif olarak saptandı. 10(%17.9) hastanın ise HPV durumu tespit edilemedi. Konizasyon sonrası izlemde birinci yılda HPV pozitif olan 9 hastanın 7’sinde konizasyon işlemi öncesinde de HPV pozitif idi. Konizasyon öncesi HPV pozitif olan 27 hastanın 7’sinde birinci yıl sonundaki izlemde HPV pozitifliği görüldü. Eksizyonel prosedür ile 20/27(%74.1) oranında klirens sağlanmış olduğu saptandı. Konizasyon öncesi HPV pozitif olan 2 hastanın izlemindeki HPV durumu tespit edilemedi. Konizasyon sonrası takibine gelerek sitolojik inceleme yapılan 50 kişilik izlem grubunda 8 hastada birinci yıl sonunda anormal sitoloji sonucu elde edilmiş olup, dağılımı şu şekilde bulundu; yüksek dereceli intraepitelyal lezyon (HSIL):4, düşük dereceli intraepitelyal lezyon (LSIL):1, önemi belirlenemeyen atipik skuamöz hücreler (ASCUS):2, atipik glandüler hücreler (AGC):1.

Sonuç: Servikal preinvaziv ve invaziv lezyonlar biyopsi ile tanı almasına karşın, takiben yapılan konizasyon ve LEEP gibi eksizyonel prosedürlerle elde edilen dokuların patolojik incelemesi zaman zaman bu hastalıklar açısından negatif sonuç vermektedir. Bu hasta grubunda HPV pozitifliği ve anormal sitoloji sonuçları nadir görülmeyen durumlardır. Negatif konizasyon durumlarında uygun bir izlem yöntemi ile istenmeyen sonuçları azaltmak mümkünkündür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): negatif konizasyon; HPV DNA; servikal sitoloji

First year evaluation of negative cervical conizations performed for various reasons in a tertiary center

Abstract

Objective: We aimed in current study to identify the frequency of abnormal cytology, human papilloma virus (HPV) status and their clinical significance in patients with negative conization  results performed for various reasons.

Materials and Method: We evaluated the pathologic results of cold knife conization and loop electrosurgical excision procedures (LEEP) performed for 317 patients in our institution in between January 2010 and January 2017. We studied 56 patients with negative conization after excluding 261 patients with preinvasive or invasive results. We compared their cytologic and HPV status before excisional procedure with 12th month results and discussed its clinical significance.

Results: The histopathologic evaluation results of negative conization performed for various indications were as follows: Chronic servisitis: 34/56 (60.7%), immature squamous metaplasia: 6/56 (10.7%), normal transformation zone: 5/56 (8.9%), wide cautery artifact: 4/56 (7.1%), foreign body reaction: 3/56 (5.3%), normal ectocervical epithelium: 2/56 (3.5%), atrophic findings: 2/56 (3.5%). For 39 patients with a known human papilloma virus deoxyribonucleic acid (HPV DNA) status, preconizational HPV positivity and negativity was 27/39 (69.2%) and 12/39 (30.7%) respectively. HPV status of 17 (30.4%) patients had not been known before conization.  In the 12th month following conization, HPV positivity for 46 patients with a known HPV status was 9/46 (19.5%) and negativity was 37/46 (75.5%). HPV status for 10 (17.9%) patients was not known. Seven of nine patients who had positive HPV in postconization follow-up had positive HPV results before conization, too. Preconization HPV status of three patients had not been determined. Seven of 27 preconizational HPV positive patient was HPV positive in the first year of follow-up. With excisional procedure a clearance with a rate of 20/27 (74.1%) was rendered. For two patients with preexcisional positivity, the HPV DNA results were not found. For eight of 50 patients in follow-up group the cytologic results were as follows: high grade squamous intraepithelial lesion (HSIL): 4, low grade intraepithelial lesion (LSIL): 1, atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS): 2, atypical glandular cells (AGC): 1.

Conclusion: Althought the diagnosis of cervical preinvasive disease can be done with biopsy samplings, some histopathologic evaluations for excisional procedures like conization or LEEP will reveal will a negative result for preinvasive or invasive disease. But, HPV positivity and abnormal cytologic results has not been reported uncommon in such groups. In the light of this data, we can reduce the undesirable clinical results after a negative conization result with a thorough follow-up.

Anahtar Kelimeler (Keywords): negative conization; HPV DNA; cervical cytology

Tam Metin 110