Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa: 113-117

ÇOCUK VE ADOLESAN YAŞ GRUBUNDA BEL AĞRILARINA GENEL YAKLAŞIM

ÖZGE GÜLSÜM İLLEEZ

Çocuk ve adolesanlarda bel ağrısı bilinenin aksine sık görülen bir durumdur. Hastanın yaşına, cinsiyetine ve aktivite düzeyine göre görülme sıklığı değişir. Büyük çocuk ve adolesanlarda küçük çocuklara göre, kızlarda erkeklere göre daha sık görülür. En sık bel ağrısı nedeni yetişkinlerde olduğu gibi mekanik nedenlerdir. Travma, enfeksiyon, malignite, nörolojik ve romatolojik hastalıklar da etyolojide akla gelmelidir. Hasta ve ailesinden alınacak iyi bir anamnez ve dikkatli bir fizik muayene tanı koymada oldukça önemlidir. Gerekirse laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinden destek alınabilir. Çoğunlukla konservatif tedavi yöntemleri ile tedavi sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): çocuk; adolesan; bel ağrısı

THE GENERAL APPROACH TO LOW BACK PAIN IN CHILD AND ADOLESCENT AGE GROUPS

Contrary to the common belief, low back pain is a common condition in children and adolescents. Incidence varies due to age, gender and activity level of the patient. It is seen more frequently in older children and adolescents than younger children and in girls rather than boys. The most frequent reason is mechanic conditions like in adults. However in the etiology trauma, infection, malignancy, neurologic and rheumotological diseases should also come to mind. Taking appropriate anamnesis from the child and the family and a careful physical examination is very significant for the diagnosis. If necessary laboratory and imaging technics may be supportive. Mostly conservative treatment options provide treatment.

Anahtar Kelimeler (Keywords): child; adolescent; low back pain

Tam Metin 165