Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa: 68-76

doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.675

ELEKTİF SEZARYEN DOĞUMLARDA İNTRATEKAL LEVOBUPİVAKAİNE EKLENEN FENTANİL İLE MORFİNİN ETKİLERİ

YILDIZ YİĞİT KUPLAY, DİLEK SUBAŞI, AHMET YILDIRIM, GÜLDEM TURAN

Amaç: Bu çalışma; sezaryen doğum operasyonunda kombine spinal-epidural anestezide (KSEA) intratekal levobupivakaine eklenen fentanil ve morfinin etkilerini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Hastane etik kurul onayı ve olguların yazılı onayları alındıktan sonra elektif sezaryen doğum operasyonu geçirecek ASA I-II grubunda, rejyonel anestezinin kontrendike olmadığı, 18–45 yaşları arasında 40 gebe kadın çalışmaya dahil edildi. Hastalar rastgele randomizasyonla Grup LF (n:20); 7,5 mg % 0.5 levobupivakain + 25 µg fentanil ve Grup LM (n:20); 7,5 mg % 0.5 levobupivakain + 100 µg  morfin  olarak çalışmaya dahil edildi.

Hastaların  1, 3. ve 5. dk larda; motor blok başlama süreleri duyusal blok seviyeleri ile noninvazive sistolik, diyastolik arter basıncı (SAB, DAB), kalp atım hızı (KAH), duyusal bloğun T4 seviyesine çıkış süresi, en yüksek motor bloğa çıkış süresi, en yüksek motor ve duyusal blok seviyeleri, ilk analjezik ihtiyacı zamanı(postoperatif dönemde ilk analjezik gereksinime kadar geçen süre), motor blok geri dönüş zamanı, intratekal enjeksiyon-doğum süresi ,annenin her 5 dk da bir SpO2 değerleri ve bebeğin umblikal ven kan gazı değerleri ile 1. ve 5. dk Apgar skorları, yan etkiler (hipotansiyon, bulantı-kusma, bradikardi, efedrin ihtiyacı, kaşıntı ve postoperatif dönemde baş ağrısı) peroperatif ve postoperatif 30. dk ve 60.dk VAS skorları kaydedildi.

Bulgular: Her iki grupta bütün bireylerin “cilt inzisyonu” VAS skorları “0” olarak tespit edilmiştir. Gruplar arasında yapılan karşılaştırmalarda, grupların “uterus inzisyonu” ve “postop 30. dakika” VAS skorları dağılımları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak grupların “periton kapatma” ve “postop 60. dakika” VAS skorları dağılımları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05). “Periton kapatma” ölçümünde, Grup LM’de VAS skorları 3, 4 ve 5 değerlerinde yoğunlaşırken, Grup LF’de VAS skoru 0 değerinde önemli sayıda hastanın olduğu tespit edilmiştir. “Postop 60. dakika” ölçümünde ise Grup LM’de hastaların çok büyük bölümünün VAS skoru 0 iken Grup LF’de hastaların 0, 2, 3, 5 ve 6 değerlerine dağıldığı görülmüştür. Grup LF’nin “en üst motor bloğa ulaşma” süresinin ortalama değerinin Grup LM’ den anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Grup LM’ nin “ilk analjezik ihtiyacı” süresinin ortalama değerinin ise; Grup LF’den anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Grup LM’de duysal blok seviyesi değerlerinin T2, T3 ve T4’e dengeli dağıldığı, Grup LF’de ise; T2 ve T4’te önemli bir yoğunlaşmanın olduğu tespit edilmiştir Gruplar arasında yapılan karşılaştırmalarda, grupların görülen yan etkiler dağılımı açısından anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Sonuç: Levobupivakaine kardiyovasküler ve santral sinir sistemine düşük yan etki profili nedeniyle gebelerde sezaryan doğumda  güvenle kullanılabilecek bir lokal anestezik olup % 0,5 lik levobupivakaine eklenen 25 µg fentanyl ve 100 µg morfin ile anne ve bebekte düşük yan etki profili oluşturup diğer çalışmalara göre daha kısa sürede  bir motor bloğun gelişmesiyle  birlikte levobupivakaine eklenen morfin daha uzun süreli bir analjezi sağlamakta ve postop dönemde hastaların analjezi ihtiyacını azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): sezaryen, Levobupivacaine, Fentanyl, Morphine

EFFECTS OF FENTANYL AND MORPHINE COMBINED WITH INTRATHECAL LEVOBUPIVACAINE IN ELECTIVE CESAREAN SECTIONS

Purpose: This study was conducted with the aim of evaluating the effects of fentanyl and morphine used in addition to intracethecal levobupivacaine in combined spinal-epidural anesthesia (CSEA) in cesarean section operations.

Patients and Method: After approval of the hospital's ethical board and written approvals of the patients, 40 pregnant women undergoing elective cesarean section delivery, aged 18 to 45, ASA group I-II, in whom regional anesthesia is not contraindicated were included. Included patients (n:40) were randomized into two groups with first group LF (n:20) to receive 7,5 mg %0.5 levobupivacaine + 25 mcg fentanyl and second group LM (n:20) to receive 7,5 mg %0.5 levobupivacaine + 100 mcg morphine.

Patients' motor block initiation time, motor and sensory block levels at minutes 1, 3, and 5, blood pressure and heart rates, time needed for sensory block to reach T4, time needed for motor block to reach highest level, highest levels of motor and sensory block, time of first required analgesic, motor block reversal time, intrathecal injection to delivery and intrathecal injection to end of operation time, blood pressure, heart rate, and spO2 levels of the mother every 5 minutes, umbilical vein blood gases of the baby, Apgar scores at minutes 1 and 5, side effect profile (hypotension, nausea-vomiting, bradycardia, ephedrine requirement, itching, postoperative headache), peroperative and postoperative VAS scores (VAS score 0 for no pain, 5 for moderate, 10 for severe pain) were recorded.

Results: In both groups all individuals' skin incision VAS score was accepted to be “0”. When groups were compared no significant difference was found in “uterine incision” and “postoperative 30 min” VAS scores. However a significant difference was observed between “peritoneal closure” and “postoperative 60 min” VAS scores of the groups (p<0.05). In “peritoneal closure” measures Group LM VAS scores concentrated around 3,4,5 while Group LF had a significant amount of patients at 0 score. In “postop 60 min” measures Group LM patients had a large portion at VAS score 0 while Group LF had patients distributed at values 0, 2, 3, 5, and 6. Group LF's “time needed to reach highest motor block” mean was significantly higher than that of Group LM. Group LM's “time of first required anesthetic” mean was significantly higher than that of Group LF. Group LM's sensory block levels were distributed rather equally among T2, T3 and T4 while in Group LF there was a concentration at levels T2 and T4. There was no significant difference between groups concerning seen side effects.

Conclusion: Levobupicavaine is a local anesthetic that can be used safely in cesarean section of pregnant women due to its low side effect profile in cardiovascular and central nervous systems. 25 µg fentanyl and 100 µg morphine added to %0,5 levobupivacaine has a low side effect profile in the mother and the baby, and results in a shorter time motor blockage  than previous studies. Morphine added to levobupivacaine provides a longer analgesia duration and reduced analgesia requirement in the postoperative period.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cesarean section, Levobupivacaine, Fentanyl, Morphine

Tam Metin 239