Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa: 11-16

doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.785

FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE ŞİDDET NEDENİYLE VERİLEN BEYAZ KODLARIN ANALİZİ

ALİ ŞAHİNER, ROHAT AK, KEMAL AYGÜN, CANSU ARSLAN TURAN, TUBA CİMİLLİ ÖZTÜRK, ERAY SERDAR YURDAKUL, OKTAY SARI

AMAÇ: Sağlık çalışanları şiddete maruz kalma riski açısından diğer meslek grupları arasında farklı ve özel bir yere sahiptir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutları ve alınabilecek önlemleri ortaya koymak için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir komisyon oluşturulmuş ve Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı tarafından yeni uygulamalar geliştirilmiştir. Bunlardan biri olan ve 2012 yılında uygulanmaya başlayan “Beyaz Kod” uygulaması, sağlık kurumlarında meydana gelen şiddet olaylarına hızlı müdahale ile sağlık çalışanları ve hasta güvenliğinin sağlanması ve hukuki sürecin işleyişinin kolaylaştırılması için geliştirilmiştir.

YÖNTEM: Beyaz kod uygulamasının sonuçları üzerine ülkemizde yapılmış kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Resmi bildirimi yapılmış şiddet olayları üzerine ülkemizde yapılmış en kapsamlı araştırmalardan biri olan bu tez çalışmasında, 162 beyaz kod vakası retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: Tüm olaylarda toplam 248 kişi tarafından 236 sağlık çalışanına şiddet uygulandığı saptandı. Beyaz kod tutanaklarına göre sağlık çalışanlarının 162 olayın %98,1’inde sözel şiddete, %35,2’sinde fiziksel şiddete ve  %0,62’sinde cinsel içerikli şiddete maruz kaldığı belirlendi. Şiddete en sık maruz kalan sağlık çalışanlarının doktorlar (%60,6), hemşireler (%21,2), güvenlik görevlileri (%8,9) ve (%5,1) kayıt görevlileri olduğu bulundu. Acil serviste doktorların, acil servis dışı birimlerde ise hemşirelerin diğer meslek gruplarına göre şiddete daha sık maruz kaldığı ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (P < 0,05). Cinsiyete göre farklılıklar incelendiğinde ise acil serviste çalışan erkek personelin daha sık şiddete maruz kaldığı bulundu (P < 0,05). Sadece fiziksel şiddet özelinde ele alındığında ise acil serviste erkek doktorların, acil servis dışında da kadın doktorların fiziksel şiddete uğrama risklerinin daha yüksek olduğu bulundu (P < 0,05).  Beyaz kod bildiriminin tamamı için hukuki süreç başlatıldığı, ancak bunlardan sadece 23’ünün (%14,2) sonuçlandırıldığı belirlendi.

SONUÇ: Çalışmamızda şiddet olaylarının acil serviste ve acil servis dışı birimlerde önemli ölçüde farklılıklara sahip olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle şiddeti önlemeye yönelik tedbir ve uygulamaların acil servisler özelinde ayrıca ele alınması ve değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Beyaz kod, sağlıkta şiddet, fiziksel şiddet, sözel şiddet

ANALYSIS OF WHITE CODES DUE TO VIOLENCE IN FATİH SULTAN MEHMET EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL

INTRODUCTION: Compared with the other professions, healthcare professionals have a different and special place in terms of risk for being exposed to violence. The commission has been formed under the umbrella of the Grand National Assembly of Turkey in order to determine the aspects of the violence against healthcare professional and set forth the precautions to be taken. Besides, new implementations have been developed by the Prime Ministry and the Ministry of Health. “Code White”, which was put into practice in 2012 is one these implementations. It is developed with the purpose of immediate respond to the actual or potential violence at healthcare centers, ensuring the security and safety of healthcare professionals and patients and facilitating the law process. 

MATERIALS AND METHODS: The number of the studies carried out on “Code White” is limited in Turkey. 162 cases on Code White were retrospectively studied in this paper which is one of the most extensive studies on violence cases officially reported in Turkey.

RESULTS: It is determined that 236 healthcare professionals were exposed to violence by 248 in total. According to the Code White reports, the healthcare professionals were subjected to verbal abuse/violence in 98,1% out of 162 cases, to physical violence in 35,2% and to sexual violence in 0,62%. It is found that the healthcare professionals exposed to the violence most are doctors (60,6%), nurses (21,2%), security staff (8,9%) and receptionists (5,1%) respectively. It is determined that the doctors are the professionals who are exposed to the violence most at the emergency department and the nurses are the professionals who are exposed to the violence most at the units other than emergency departments compared to the other professions; the difference is statistically significant (P < 0,05). As the differences on the basis of the gender are analyzed, it is determined that the males working at emergency department are exposed to violence more (P < 0,05). As it is considered on the basis of physical violence it is found that the male doctors at emergency department and the female doctors at departments other than emergency have higher risks to be exposed to physical violence (P < 0,05).  It is found that the it was initiated legal action against all the cases reported with Code White; however only 23 of them (14,2%) have been concluded.

CONCLUSION: In our study, it has been shown that violence has significant differences in emergency and non-emergency service units . Therefore, we can say that the measures and practices to prevent violence must be handled and evaluated separately in the emergency services.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Code white, violence in health, physical violence, verbal/abuse violence

Tam Metin 118