Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa: 85-88

ENDOSKOPİK GİRİŞİMLERDE SEDASYON UYGULAMASINDA “INTEGRATED PULMONARY INDEX”

GÜLDEM TURAN, BERNA AYANOĞLU TAŞ, ÖZNUR DEMİROLUK, ARZU YILDIRIM AR, FİRDEVS KARADOĞAN, NURİYE ESEN BULUT, NUR AKGÜN

Amaç: Endoskopik girişimlerde; hemodinamik parametrelerin yanında solunumsal parametrelerin monitorizasyonu da önemlidir. Özellikle gastroskopide uygulayıcı ile anestezist tarafından kontrol edilen havayolu ortak alanda olduğundan sedasyona bağlı gelişebilecek solunum yetmezliğinin gözlenmesi çok önem taşımaktadır. “Integrated Pulmonary Index” (IPI) algoritması; dört solunum parametresini [end-tidal CO2 , solunum sayısı (RR), nabız sayısı (PR) ve parsiyel oksijen basıncı (SpO2)], gerçek zamanlı devamlı ölçümlerin solunum profilinin temsil edildiği tek bir değere indirgenmesidir. IPI hastanın solunumsal durumunu hızlıca değerlendirerek; müdahale ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için yol gösterir.

Materyal ve Metod: Çalışmamızda gastroskopi/kolonoskopi için sedasyon uygulanan 30 hastada kapnograf (Capnostrem 20p Covidien) monitorü nazal probu ile ETCO2 ve RR, parmak probu ile SPO2 , PR ölçüldü. IPI skoru, ETCO2 , SPO2 , PR, RR, gözlenen solunum yetmezliği ve maske ventilasyon endikasyonları tartışıldı.

Bulgular: Klinik gözlem, kapnograf monitorizasyon değerleri ve IPI skoru, 25 hastada birbirine benzerdi. Solunum yetmezliği gözlenen beş hastada IPI değeri düşük olmasına rağmen bu hastalardan 3’ünde SPO2 değeri hala normal sınırlardaydı.

Sonuç: Çalışmamızda solunum yetmezliği gözlenen 5 hastanın 3’ünde SPO2 normal iken; IPI düşüktü. IPI skoru, standart SPO2’ye göre; daha erken uyarı
yaparak hasta güvenliğini sağlamakta klinisyene yardımcı bir monitorizasyondur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): integrated pulmonary index, sedasyon, endoskopi

INTEGRATED PULMONARY INDEX IN ENDOSCOPIC PROCEDURES ON SEDATION

Introduction: In the endoscopic procedures, monitorization of respiratory parameters is important as well as hemodynamic parameters. As the area which is used by the operator and the airway controlled by the anesthetist particularly are in a common location in gastroscopy, observation of the apnea which might take place due to sedation is highly important. “Integrated Pulmonary Index” (IPI) algorithm analyses four respiratory parameters [end-tidal CO2 (ETCO2), respiratory rate (RR), peripheral pulse rate (PR) and SpO2 values] to a single value that represents the respiratory profile as real time continue measurements. IPI leads the assessment of the respiratory condition of the patient and whether any intervention is required.

Material And Method: In our study ETCO2 ve RR was monitorized via nasal probe of caphnography monitor (Capnostrem 20p Covidien) and SPO2 , PR was monitorized via finger probe in 30 patients who had been subjected to sedation for gastroscopy/colonoscopy. The IPI value and ETCO2 , SPO2 , PR,
RR as well as observed apnea and mask ventilation indications were all discussed.

Results: Clinical observations, capnography monitorization values and IPI values were similar for 25 patients. SPO2 value was within normal limits in 3 of the 5 patients whose IPI values had been low.

Conclusion: While SPO2 was normal in 3 of 5 patients who had been observed to have respiratory deficiency, IPI value was low (1-3). IPI score, by way of giving an early warning, is a monitorization method which helps clinician to ensure patient safety.

Anahtar Kelimeler (Keywords): integrated pulmonary index, sedation, endoscopy

Tam Metin 194