Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 3 Sayfa: 119-121

ULTRASONOGRAFİNİN PSÖDOASİT TANISINDA YETERSİZLİĞİ: BİR OLGU SUNUMU

ENVER BERBER, MELTEM SERTBAŞ, YAŞAR SERTBAŞ, SERKAN ELARSLAN, MEHMET TİMUÇİN AYDIN, ALİ ÖZDEMİR

Abdominal kavitede sıvı birikimi asit olarak adlandırılmaktadır. Bazı durumlarda fizik muayene bulgularına göre asit mayi varlığını düşünülsede, periton kavitesinde serbest sıvı bulunmayabilir. Bu durumlar için psödoasit terimi kullanılır. Ultrason ayırıcı tanıda altın standart görüntüleme yöntemidir. Vakamızda 55 yaşında bayan hasta fizik muayene ve ultrason görüntülemesine göre asit tanısı almış olup parasentez yapılmıştır. Parasentez sıvısı incelemesi sonrasında serum asit albümin gradienti (SAAG) ≥ 1,1 olarak geldi. Hastanın yapılan ileri tetkikleri ile SAAG ≥ 1,1 yapacak durumların uyumsuz olması üzerine yapılan batın tomografisinde büyük kistik bir kitle saptandı. Yapılan cerrahi sonrasında kitlenin musinöz kist adenom olduğu görüldü. Sonuç olarak klinisyenler büyük abdominal sıvı birikimlerinde ayırıcı tanıda asit dışı diğer olasılıkları da göz önünde bulundurmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler (Keywords): psödoasit, ultrasonografi, ovaryan kist

FAILURE OF ULTRASOUND TO DIAGNOSE PSEUDOASCITE: A CASE REPORT

Accumulation of fluid in abdominal cavity is named as ascites. In some cases, although it may be thought that there was an ascites accroding to the physical examination signs, there may not be free fluid within the peritoneal cavity. These conditions are named as pseudoascites. Ultrasound is the gold standart imaging method. In our case we mentioned 55 years old women, to whom parasynthesis was done due to diagnosis of ascites according to the physical examination and ultrasound imaging. Parasynthesis fluid examination of serum ascites albumin gradient (SAAG) was ≥1,1. Since further examinations were not compatible with the conditions that cause SAAG ≥ 1,1, abdominal tomography which showed a large cystic mass was done. After surgery it was seen that the mass was a musinous ctystic adenoma. As a result, clinicians must consider possibilities other than ascites in the differential diagnosis of large abdominal fluid accumulation.

Anahtar Kelimeler (Keywords): pseudoascite, ultrasonography, ovarian cyste

Tam Metin 128