Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa: 84-91

doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.973

AKUT İSKEMİK İNMEDE İNFLAMASYON GÖSTERGESİ OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI

AYBALA NESLIHAN ALAGOZ, ŞEREFNUR ÖZTÜRK, ŞENAY ÖZBAKIR

AMAÇ

İnme patogenezi üzerine yapılan çalışmalar özellikle son zamanlarda “inflamasyon teorisi” üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada, akut inflamasyonun, iskemik inme hastalarında risk faktörü ve prognostik faktör olarak rolünü araştırmak amacıyla, akut faz reaktanlarından C reaktif protein (CRP), fibrinojen ve lökosit miktarının diğer inme risk faktörleri ile ilişkisini ve prognostik faktör olarak zamansal değişimini inceledik.

YÖNTEM

Çalışmaya akut inme tanısı ile izlenen 22 kadın, 28 erkek olmak üzere 50 hasta, kontrol grubuna 30 hasta dahil edildi. Serum CRP, fibrinojen ve lökosit değerleri, ilk 3 günde ve 7. günde çalışıldı.

BULGULAR

İnme 7. günü çalışılan CRP düzeyikontrol grubundan belirgin olarak farklıydı (p=0.045). 7. gün fibrinojen düzeyinde, hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düşme izlendi (p=0.040). 1. ve 7. gün lökosit sayısı, kontrol grubundan, aynı anlamlılık düzeyinde olacak şekilde yüksek bulundu (p=0.000,0.000).Eşleştirilmiş örneklemede; 1.ve 7. gün CRP, fibrinojen ve lökosit düzeyi değerlerine bakıldığında, CRP düzeyinde, 7. gün belirgin artış izlendi.1. gün Rankin Skorları ile 1. gün CRP (p=0,025) ve 1. gün lökosit miktarı (p=0,010); 7. gün Rankin skorları ile 1. gün CRP (p=0,026), 7. gün CRP  (p=0,025), 1. gün fibrinojen (p=0,048), 1. gün lökosit miktarı (p=0,015); 7. Gün NIHSS skorları ile 1. gün CRP düzeyleri (p=0,022) anlamlı pozitif korelasyon gösterdi.

SONUÇ

İnme hastalarında immunopatogenez varlığının tespiti; hem klinik pratikte, prognostik bir belirteç olarak, akut faz reaktanlarının kullanımını sağlaması açısından, hemde ileride geliştirilebilecek koruyucu ve küratif tedavi yöntemlerine öncülük etmesi açısından, önemlidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İnme, Akut Faz Reaktanları, C Reaktif Protein (CRP), İnflamasyon

ACUTE PHASE REACTANTS AS INFLAMMATION INDICATOR IN ACUTE ISCHEMIC STROKE

OBJECTIVE

The studies about the pathogenesis of stroke have been intensified especially over “the inflammation theory” recently. In this study, the relation between the acute phase reactans; C Reactive Protein (CRP), fibrinogen, leukocyte count and the other risk factors for stroke and time dependent changes as a prognostic factor were investigated in order to find out the role of the acute inflammation as arisk and prognostic factor in the stroke patients.

METHOD

Twenty-two female and twenty-eight male patients (total 50) who were diagnosed as acute stroke were included in the study. The control group was consisted of 30 individuals. The level of the CRP, fibrinogen and leukocyte counts were studied on the first 3 days and on the 7th day.

RESULTS

The CRP level studied on the 7th day of stroke was significantly different from the control group (p=0.045). On the 7th day fibrinogen level showed significant decrease in the patient group (p=0.04).On the first and 7th days, the leukocyte count was found to be higher than that of the control group at the same level of significance (p=0.0, 0.0). In the paired sample; On the first and 7th days, CRP, fibrinogen and leukocyte levels were evident with a significant 7th day increase in CRP.

First day Rankin scores with firstdays CRP (p = 0.025) and leucocyte count (p = 0.010);7th day Rankin scores withfirst day CRP (p = 0,026), 7th day CRP (p = 0.025), first day fibrinogen (p = 0.048) and leukocyte count (p = 0.015), 7th day NIHSS with first day  CRP levels (p = 0.022) showed a significant positive correlation.

CONCLUSION

Determination of the presence of immunopathogenesis in stroke patients; as a prognostic marker in clinical practice, is important in that it leads to the use of acute phase reactants, as well as to preventive and curative treatment methods that can be developed in the future.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Stroke, Acute phase reactants, C Reactive Protein (CRP), Inflammation