Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa: 9-15

İNTERMİTTAN EKZOTROPYADA MİNİMAL OLARAK ARTTIRILMIŞ BİLATERAL REKTUS GERİLETME SONUÇLARI

AYŞE YEŞİM ORAL, ŞÜLAY ERASLAN ÖZDİL, ÖZLEN RODOP ÖZGÜR, IŞIL SAYMAN MUSLUBAŞ, YELDA ÖZKURT

Amaç: İntermittan ekzotropyalı hastalarda cerrahi tedavinin sonuçlarını değerlendirmek.

Yöntem ve Gereçler: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi GözKliniğinde Mart 2003 ile Aralık 2010 tarihleri arasında intermittan ekzotropya (XT) tanısı konan 127 hasta Kushner sınıflamasına göre 7 gruba ayrıldı ve 20 prizm diyoptri (PD) üstünde kayması olanlardan cerrahi uygulanan 36 hastada yine Kushner’in önerdiği cerrahi tedavi protokolü dikkate alındı. Sadece bilateral simetrik dış rektus (DR) geriletmesi uygulanan hastalara Kushner’in önerdiği dış rektus geriletme miktarından 0.5 mm daha fazla geriletme yapıldı. Hastaların 1. hafta ve 1 yıl sonuçları değerlendirildi. Ameliyat sonrası Ameliyat sonrasında kayma miktarı 10 PD altında olan hastalar başarılı olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 36 hastanın 18’i kadın, 18’i erkekti ve hastaların yaş ortalaması 17.16±11.9 (5-51) yıl idi. Hastaların 28 (% 77.8)’ine bilateral DR geriletmesi, 6 (%16.6)’sına ise tek göze DR geriletmesi ve iç rektus (İR) kısaltma cerrahisi, 50 PD üzerinde kayması olan 2 (%5,6) hastaya ise 3 kas cerrahisi (bilateral DR geriletmesi+tek göz İR kısaltması) uygulandı. Cerrahi uygulanan hastaların ameliyat sonrası 1. hafta kontrolünde %94.4’ü, 1. yıl kontrolünde ise %86.1’i başarılı bulundu.

Sonuç: Kushner sınıflamasını kullanarak ve önerilen bilateral dış rektus geriletme miktarını bir miktar arttırarak intermittan ekzotropyanın cerrahi tedavisinde
oldukça iyi sonuçlar elde edildi. Dikkatli muayene ile nedene dayanan alt grupların belirlenmesinin ve buna göre uygun cerrahi yöntemin seçilmesinin başarılı sonuçlar alınmasında katkısının olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler (Keywords): intermittan ekzotropya; cerrahi tedavi; arttırılmış geriletme

RESULTS OF MINIMALLY AUGMENTED BILATERAL LATERAL RECTUS RECESSIONS IN INTERMITTENT EXOTROPIA

Purpose: To evaluate the results of surgical treatment in patients with intermittent exotropia.

Material and Methods: 127 intermittent exotropia (XT) patients which were diagnosed at Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital Eye Clinic between March 2003 to December 2010, were classified according to Kushner classification into seven groups were retrospectively reviewed and thirty-six of the intermittent XT patients with deviation of more than 20 prism diopters that underwent surgery were included to the study. We used recommended surgical dosages by Kushner. Only bilateral lateral rectus recessions were performed 0.5 mm more than standard amounts of ybilateral lateral rectus recessions. The surgical outcomes were assessed in the first week and 1 year after surgery. The outcome was considered successful within 10 PD of orthotropia after surgery.

Results: This study includes the results of 36 patients, 18 male and 18 female, who were operated for intermittent XT between the ages of 5 and 51 years
old (mean 17.16±11.9). We performed symmetrical lateral rectus recessions in 28 patients (77.8%), unilateral recession and resection in 6 patients (16.6%) and 3 muscles surgery in 2 patients (5.6%). We applied recommended management based on Kushner’s surgical formula except that we performed 0.5 mm more lateral rectus recessions compared to recommended surgical dosages. Our success rate was 94.4% in the first week and 86.1% at the end of the one year postoperatively.

Conclusion: We achieved fairly good results in the intermittent XT surgery by using Kushner classification and minimally augmented surgical dosages for bilateral lateral rectus recessions. We think that identification of subgroups with careful examination, proper diagnosis and choosing a suitable surgical procedure provide superior results.

Anahtar Kelimeler (Keywords): intermittent exotropia; surgical treatment; augmented bilateral recessions

Tam Metin 129