Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa: 89-94

doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.709

ACİL SERVİSTE EPİSTAKSİS: RUTİN KAN TAHLİLİ HER ZAMAN GEREKLİ Mİ?

SİNEM DOĞRUYOL, MEHMET FATİH KORÇAK, ÇİĞDEM ÖZPOLAT, ARZU DENİZBAŞI

Amaç: Bu çalışmada üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunun acil servisine epistaksis nedenli başvuran hastalar etyolojik, klinik ve demografik özellikler açısından değerlendirilmiştir. Çalışmamızın amacı bu tip hastalarda rutin istenen laboratuvar tetkiklerinin epistaksis etyolojisini aydınlatmadaki yerini değerlendirmektir.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 2015 Ocak-2015 Haziran tarihleri arasında epistaksis tanısı konularak acil serviste değerlendirilmiş, 18 yaş ve üstü  hastalar dahil edildi ve hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. Travma nedenli epistaksis olan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, eşlik eden ve kanamaya yatkınlık oluşturabilecek hastalıkları, kanamayla ilişkili ilaç kullanımları, vital bulguları ve kan tetkikleri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmadaki 100 olgunun 48’i kadın, 52’si erkek olup, yaş ortalamaları 58,22±16,76 olarak hesaplandı. Ortalama sistolik kan basıncı 147±31,39, ortalama diyastolik kan basıncı 88,38±20,12 şeklindeydi. Olgularda hipertansiyon (%59), diyabetes mellitus (%16), kronik böbrek yetmezliği (%3), malignite (%6), Glanzman hastalığı (%1) öyküsü olduğu saptandı. Kronik hipertansiyon tanısı olan ve acile geliş anında hipertansif olarak saptanan 33 olgunun 4’ünde uluslararası düzeltme oranı (INR) yüksekliği olduğu ve bunlardan bir olgunun warfarin sodyum kullanmakta olduğu görüldü. Bu durum istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p=0.022). Kanama ile ilişkili ilaç kullanım oranları warfarin sodyum (%11), asetil salisilik asit (%26) ve klopidogrel (%6) şeklindeydi. Neoplastik hastalık öyküsü olanlarda düşük hemoglobin ve yüksek INR değerleri saptandı (p<0.005).

Sonuç: Hipertansiyon, yaşa bağlı olarak sıklığı artan ve epistaksis etyolojisinde önemli yer tutan bir durumdur. Tek başına hipertansiyon, epistaksis etyolojisini açıklamakta çoğu olguda yeterli olabilmektedir. Kronik hipertansiyon tanısı olan ve aynı zamanda acile geliş anında hipertansif olarak saptanan hastalarda epistaksis etyolojisini belirlemek üzere ek laboratuvar tahlili almanın gerekli olmayabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Acil servis, epistaksis

Anahtar Kelimeler (Keywords): Acil servis, epistaksis

EPISTAXIS IN EMERGENCY ROOM: IS ROUTINE BLOOD WORK ALWAYS NECESSARY?

Aim: Patients who applied to the emergency room of a tertiary hospital with epistaxis were evaluated in this study in terms of etiological, clinical and demographical characteristics. Our aim is to determine the value of routine laboratory tests in enlightening the etiology of epistaxis.

Materials and Methods: Between January 2015-June 2015, above 18 years old patients who were diagnosed with epistaxis in the emergency room were retrospectively reviewed from patient charts. Traumatic epistaxis cases were not included in the study. Patients were analzed in terms of age, sex, comorbidities and medications that may lead to bleeding, vital parameters and blood tests.

Results: The study consisted of 100 patients (52 male, 48 female) and the average age was 58,22±16,76. Median systolic blood pressure was 147±31,39, while median diastolic pressure was 88,38±20,12. Hypertension (59%), diabetes mellitus (16%), malignancy (6%), chronic renal failure (3%) and Glanzman disease were the comorbidities of the patients. Thirty three of the cases with a diagnosis of chronic hypertension were also vitally hypertensive at the admission of the emergency room. International normalized ratio (INR) was elevated in four of these patients and one of them was using warfarin sodium which was statistically significant (p=0.022). Medications that may lead to bleeding were warfarin sodium (11%), acetylsalicylic acid (%26) and clopidogrel (%6). Low hemoglobin level and elevated INR was seen in patients with a history of malignancy (p<0.005).

Conclusion: Hypertension is an etiological factor in epistaxis with increased incidence related to age. Hypertension alone is generally sufficient to explain the etiology of epistaxis. We believe that additional laboratory tests may not be necessary to determine the etiology of epistaxis in patients which have a diagnosis of chronic hypertension and are vitally hypertensive at the same time.

Key Words: Epistaxis, emergency room

Anahtar Kelimeler (Keywords): Epistaxis, emergency room

Tam Metin 217