Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 47-50

doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.899

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ NEDENİ İLE YAPILAN PROSTATEKTOMİ SONRASINDA NOKTÜRİDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİĞİN NOKTÜRİ ALT GRUPLARINA GÖRE İNCELENMESİ

ABDULLAH ÇIRAKOĞLU, FERHAT ATEŞ, HASAN SOYDAN, İLKER AKYOL, TEMUÇİN ŞENKUL, KADİR BAYKAL

Amaç

Alt üriner sistem semptomlarının (AÜSS) görülme sıklığı yaşlanmayla birlikte artmaktadır. Erkeklerde AÜSS’nin en sık nedenlerinden biri benign prostat hiperplazisidir (BPH). AÜSS içinde hayat kalitesini en çok bozan noktüridir. Ancak BPH’nın cerrahi tedavisi sonrası noktüri alt gruplarında düzelme olup olmadığı bilinmemektedir. Çalışmamızda prostatektomi yapılan hastalarda alt gruplarına göre noktüride meydana gelen değişiklikleri ve hayat kalitesi üzerine etkilerini inceledik.

Yöntemler

Nisan 2006 - Mart 2009 arasında kliniğimizde BPH tanısıyla prostatektomi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Uluslarası Kontinans Derneği (ICS)’nin tanımına göre gece idrar yapmak için uyanmak noktüri kabul edildi. Noktüri, noktürnal poliüri, gece mesane kapasitesinde azalma, poliüri ve aşırı aktif mesane olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Hastalara ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası üçüncü ayda üç gün işeme günlüğü doldurtuldu, üroflovmetri yapılıp, işeme sonrası kalan idrar hacmi (PVRİ) belirlendi, IPSS ve noktüriye özgü hayat kalitesi formu doldurtuldu. Prostat hacimleri abdominal USG ile ölçüldü. Birlikte bulunan kronik hastalıkları ve kullandıkları ilaçlar sorgulandı.

Bulgular

 Çalışmada prostatektomi sonrası hastaların yarısında noktüride azalma olduğu bulundu (p< 0,001). Noktüri alt gruplarına göre değerlendirildiğinde en fazla düzelmenin AAM grubunda olduğu değerlendirildi. Ayrıca prostatektomi sonrası noktüri türünün değişebildiği saptandı.

Sonuç

Prostatektomi öncesi noktüri türünün belirlenmesi noktürideki düzelmeyi tahmin etmek için faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Noktüri, prostatektomi, yaşam kalitesi

THE EVALUATION OF THE EMERGING CHANGES IN NOCTURIA ACCORDING TO ITS SUBGROUPS IN PATIENTS WHO UNDERWENT PROSTATECTOMY DUE TO BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

Aims

The frequency of lower urinary tract symptoms (LUTS) increase with aging in males. In men, BPH is one of the most common cause of nocturia. Nocturia which is one of the main symptom of the LUTS, impairs the quality of life, However, the difference in the number of nocturia, after surgical treatment in BPH is unknown. We aimed to determine the changes in the number and the type of nocturia according to its subgroups and the effects on quality of life in men with BPH after surgical treatment.

Method

            The patients with BPH underwent prostatectomy from April 2006 to March 2009 were included in our study. According to the International Continence Society (ICS) nocturia was defined as to wake up at night for voiding. We divided our patients into four groups as; polyuria, nocturnal polyuria, reduced bladder capacity at night and overactive bladder type. Patients were told to fill a voiding diary before and three months after the surgery. Their uroflowmetries and postvoiding urine volumes were recorded. They filled the IPSS and the nocturia specific quality of life (QOL) forms. Prostate volumes were measured with abdominal ultrasonography. The patients’ other chronic diseases and the recent medical treatments were recorded.

Results

We found that nocturia is decrease in half of patients after prostatctomy in the whole group(p<0.001). When evaluated according to the subgroups of the nocturia, it was evaluated that the most improvement was in the AAM group. In addition, we found changes in the types of nocturia in some patients postoperatively.

Conclusion

The type of nocturia in men should be evaluated in details before prostatectomy, in order to predict the decrease in the number of nocturia after the surgery.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Nocturia, prostatectomy, quality of life

Tam Metin 156