Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa: 36-37

BİR OBJEKTİF TİNNİTUS SEBEBİ: YÜKSEK VE DEHİSSAN JUGULER BULB

MUSTAFA EMRAH KINAL, ARZU TATLIPINAR, SELAMİ UZUN, HANDE SENEM DEVECİ

Yüksek juguler bulb internal juguler venin vasküler bir anomalisidir. Ancak genellikle semptom vermez ve insidental olarak tespit edilir. Yüksek juguler bulb semptomatik olduğu vakalarda, juguler bulbun lokalizasyonuna göre hastalarda iletim tipi işitme kaybı, sensorinöral işitme kaybı, pulsatil tinnitus ve vertigo gibi şikayetlere neden olabilir. Yapılan temporal kemik çalışmalarında %6’ya varan oranlarda tespit edilmiştir. Temporal kemik bilgisayarlı tomografisi, özellikle koronal plandaki kesitler bu anomaliyi tespitte çok önemlidir. Yüksek ve dehissan juguler bulbın farkında olmak orta kulak cerrahisi sırasında aşırı kanamayı önlemek açısından hayati önem taşır. Bu bildiride yüksek juguler bulblı genç bir kadın olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Jugular vein abnormality, pulsatil tinnitus, high jugular bulb

A CAUSE FOR OBJECTIVE TINNITUS: HIGH AND DEHISSENT JUGULER BULB

High jugular bulb is a vascular abnormality of jugular vein. However, it is generally asymptomatic and is detected incidentally. In symptomatic cases, it may cause conductive hearing loss, sensoryneural hearing loss, pulsatil tinnitus and vertigo according to localization of jugular bulb. Jugular bulb dehiscence was found in 6% in temporal bone studies. Temporal bone computerized tomography, particularly the coronal plan, is very important to diagnose this abnormality. Awareness of high and dehiscent jugular bulb is mandatory to prevent excessive bleeding during middle ear surgery. In this case report a young woman with a high jugular bulb is presented.

Anahtar Kelimeler (Keywords): juguler ven anomalileri, pulsatil tinnitus, yüksek juguler bulb

Tam Metin 133