Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa: 84-88

doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.682

MİKROALBÜMİNÜRİSİ OLMAYAN TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA NABIZ BASINCI İLE ÜRİNER ALBÜMİN ATILIMI ARASINDAKİ KORELASYON

ELİF DİZEN KAZAN

Amaç: : Mikroalbüminüri diyabetik nefropatinin klinik olarak tespit edilebilen ilk evresidir ve kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörüdür. Artmış nabız basıncı da kardiyovasküler bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmamızda mikroalbüminüri düzeyine ulaşmamış üriner albümin atılımı olan tip 2 diyabetik hastalarda üriner albümin atılımı ile nabız basıncı arasındaki korelasyonu araştırmayı amaçladık.

Metod: Ocak 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında poliklinik kontrollerine gelmiş tüm tip 2 diyabet hastaları retrospektif olarak incelendi. Üriner albümin atılımı 30 mg/24 saat’in altında olan hastalar çalışmaya alındı. Tekrarlayan kayıtları önlemek amacıyla her hastanın ilk geliş kayıtları incelendi. Hastalar nabız basıncına göre ≤46 mmHg olanlar, 46-56 mmHg arasında olanlar ve ≥56 mmHg olanlar olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Gruplar üriner albümin atılımı açısından  karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya %70,1’i kadın (n:103), %29,9’u erkek (n:44) toplam 147 hasta dahil edildi. Nabız basıncı grupları arasında açlık plazma glukozu, HbA1c, total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliserid, üre ve kreatinin değerleri açısından fark yoktu (sırasıyla p:0,06, p:0,1, p:0,8, p:0,7, p:0,1, p:0,6, p:0,2 ve p:0,09). Ortalama üriner albümin atılımı nabız basıncı ≤46 mmHg olan grupta 6,92±4,2 mg/24 saat, 46-56 mmHg arasındaki grupta 11,15±7,7 mg/24 saat ve nabız basıncı en yüksek olan grupta ise 15,31±5,8 mg/24saat idi. Grupların üriner albümin atılımı değerleri ile nabız basınçları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir korelasyon mevcuttu (p<0,0001, r:0,458).

Sonuç: Çalışmamız şunu ortaya koymuştur ki; nabız basıncı arttıkça mikroalbüminürisi olmayan diyabetli hastalarda üriner albümin atılımı artmaktadır. Bu bulgu mikroalbüminüri gelişimi açısından bir risk faktörü olabilir. Nabız basıncının diyabetik nefropati gelişimi üzerine etkilerini araştıran ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Albüminüri, Diyabetes mellitus, Kan basıncı

CORRELATİON BETWEEN PULSE PRESSURE AND URİNARY ALBUMİN EXCRETİON İN TYPE 2 DİABETİC PATİENTS WİTHOUT MİCROALBUMİNURİA

Objective: Microalbuminuria is the first clinically detectable stage of diabetic nephropathy and a risk factor for cardiovascular diseases. Also increased pulse pressure is regarded as a cardiovascular risk factor. In this study we aimed to investigate the correlation between urinary albumin excretion and pulse pressure in type 2 diabetic patients whom urinary albumin excretion did not reach to microalbuminuria level.

Methods: All type 2 diabetic patients were retrospectively analyzed who come for outpatient control between January 2015 and May 2016. Patients have a urinary albumin excretion less than 30 mg/24h were included to study. 

First registrations of all patients were studied in order to prevent repeated recordings. Patients were divided into three groups according to pulse pressure as; ≤46 mmHg, between 46-56 mmHg and ≥56 mmHg. Groups were compared in terms of urinary albumin excretion.

Results: Totally 147 patients were included the study; %70,1 (n:103) were women and %29,9 (n:44) were men. There were no differences between pulse pressure groups regarding to fasting plasma glucose, HbA1c, totally cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyserides, urea and creatinin levels (respectively p:0,06, p:0,1, p:0,8, p:0,7, p:0,1, p:0,6, p:0,2 ve p:0,09). The mean urinary albumin excretion was 6.92 ± 4.2 mg / 24 hours in the group ≤46 mm Hg, 11.15 ± 7.7 mg / 24 h in the group between 46-56 mmHg and 15 31 ± 5.8 mg / 24h in the group with the highest pulse pressure. There was a statistically significant positive correlation between urinary albumin excretion rates and pulse pressure groups (P <0.0001, r: 0,458).

Conclusion: Our study shows that urinary albumin excretion increases with the increase in pulse pressure in diabetic patients without microalbuminuria. This finding may be a risk factor for microalbuminuria development. Further studies are needed to investigate the effects of pulse pressure on diabetic nephropathy development 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Albuminuria, Blood pressure, Diabetes mellitus

Tam Metin 189