Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa: 7-10

doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.791

PSÖDOEKSFOLİYATİF GLOKOMDA MAKULER GANGLİYON HÜCRE İÇ PLEKSİFORM TABAKA KALINLIĞININ OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ İLE ÖLÇÜLMESİ

ÖZKAN KOCAMIŞ

Amaç: Psödoeksfoliyatif glokomlu(PEG) ve Psödoeksfoliyatif sendromlu(PES) gözlerde optik koherens tomografi (OKT) kullanarak makuler gangliyon hücre iç pleksiform tabaka(GHİPT) kalınlığını değerlendirmek.

Yöntemler:  PEG’li 33 hasta ile PES’li 30 hasta çalışma kapsamında değerlendirildi. Hastaların   GHİPT  ve makuler retinal sinir lifi tabaka(mRSLT) kalınlıkları  OKT ile ölçüldü. Her iki grupta ölçülen değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.  İstatistiksel analiz için SPSS 21 V programı kullanıldı. İki gruptaki verilerin karşılaştırması için t testi uygulandı. Sonuçlar p degeri 0,01 ve 0,05’ten küçük olduğunda sırasıyla istatistiksel olarak çok anlamlıve anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: PEG’li  grubunun yaş ortalaması 72,15±8,52 (56-86) yıl, PES’li grubun yaş ortalaması ise 69,36±9,85 (52-89) yıldı.  PEG’li grupta ortalama makuler GHİPT kalınlığı , PES’li gruba göre istatistiksel olarak çok anlamlı derecede farklı  bulundu.(p<0,01) Her iki grupta mRSLT kalınlığı açısından değerlendirildiğinde farklılığın istatistiksel olarak önemli anlamlı olmadığı tespit edildi (p>0,05).

Sonuç: PEG’li hastalarda glokomatöz hasarın erken belirteci olan  makuler gangliyon hücre iç pleksiform tabaka kalınlığında i PES’li hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı  incelme bulunduması bu hastaların ayırıcı tanısında OKT’nin yardımcı bir yöntem olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psödoeksfoliyatif glokom, Psödoeksfoyatif sendrom, Makuler ganglion hücre iç pleksiform tabaka, Makuler retina sinir lifi tabaka ,Optik koherens tomografi, Göz içi basınç

PSEUDOEXFOLİATİON GLAUCOMA MACULAR GANGLİON CELL İNNER PLEXİFORM LAYER THİCKNESS MEASUREMENT BY OPTİCAL COHERENCE TOMOGRAPHY

Aim: To evaluate the macular ganglion cell plexiform layer (GHIPT) thickness using optical coherence tomography (OCT) in eyes with pseudoexfoliation glaucoma (PEG) and pseudoexfoliation syndrome (PES).

Methods: Thirty-three patients with PEG and 30 patients with PES were included in the study. Patients'  GHIPT and macular thickness of retinal nerve fiber layer (mRSLT) were measured by OCT. The values ​​measured in both groups were compared statistically. SPSS 21 V program was used for statistical analysis. The t-test was used to compare the data between the  two groups.. The results were accepted as statistically very significant and significant when p values ​​were less than 0.01 and 0.05, respectively.

Results: The mean age of the PEG group was 72,15 ± 8,52 (56-86) years and the average age of the PES group was 69,36 ± 9,85 (52-89) years. The mean macular GHIPT thickness in the PEG group was statistically significantly different from that of the PES group (p <0,01;t=6,40). When the two groups were evaluated in terms of mRSLT thickness, the difference was not statistically significant (p> 0,05;t=-0,89) .

Conclusion: Statistically significant thinning of macular ganglion cell plexiform layer thickness, which is an early indicator of glaucomatous damage in patients with PEG, when compared to patients with PES suggests that OCT may be an adjunctive method in the differential diagnosis of these patients.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pseudoexfoliation glaucoma, Macular ganglion cell inner plexiform layer, Macular thickness of retinal nerve fiber layer, Optical coherence tomography , Intraocular pressure

Tam Metin 125