Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa: 1-4

HİPOALBUMİNEMİ AKUT VARİS DIŞI ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASININ ŞİDDETİNİ GÖSTEREN BİR BELİRTEÇTİR

CAN SEVİNÇ, EMİNE BURCU UPRAK, ALİ ÖZDEMİR, SERDAR DEMİRAL, FUNDA TÜRKMEN, ELVAN IŞIK, HACI MEHMET SÖKMEN

Hipoalbüminemi Akut Non-Varisiyel Üst Gastrointestinal Kanamanın Ciddiyeti İçin Bir Prediktördür.

Amaç: Akut non-varisiyel üst gastrointestinal kanaması olan hastalarda eritrosit transfüzyonu gereksiniminde hipoalbümineminin önemini değerlendirmek.

Metod: Bu retrospektif çalışmada ocak 2007-2009 tarihleri arasında üst gastrointestinal kanama ile müracaat eden ve hastaneye yatırılan hastaların verileri toplandı. Çalışma için uygun toplam 353 hastanın (265 erkek, 88 kadın, ortalama yaş: 55.44±19.62 yıl, en genç 15-en yaşlı 97) verileri analiz edildi. Kronik karaciğer hastalığı, varis kanaması, kronik renal yetmezlik, malignite ve hematolojik hastalık varlığı çalışma dışında bırakılma kriterleri idi. Hipoalbüminemi <3.5 g/dL serum albumin olarak tarif edildi. Hipoalbüminemi ve normal serum albumini olan grupların sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Hipoalbüminemi 174 (%49.29) hastada görüldü. Müracaatta normal serum albumini olan hastalara kıyasla hipoalbüminemik gruptaki hastalar daha yaşlı (57.69±20.08 vs 53.27±18.96 yıl, p=0.035;) idi ve daha çok eritrosit süspansiyonu transfüzyonuna (3.55±2.28 vs 1.57±1.65 ünite, p<0.0001), daha uzun yatış süresine ((6.61±3.12 vs 5.83±2.24 gün, p=0.007), daha düşük hemoglobin seviyesine (8.57±2.49 vs 10.36± 2.43 g/dL, p<0.0001), daha yüksek kan üre nitrojen seviyesine (BUN) (38.53±21.55 vs 30.99±16.83 mg/dL, p<0.0001) ve daha yüksek BUN/kreatinin oranına (40.47±18.46 vs 34.05±15.33, p=0.001) sahipti. Eritrosit transfüzyonu serum albümini (r= -0.498, p<0.0001) ve hemoglobin seviyesi (r=-0.480, p<0.0001) ile negatif; BUN (r=0.243, p<0.0001), yaş (r=0.123, p=0.021), yatış süresi (r=0.283, p<0.0001) ve lökosit sayısı ile (r=0.161, p=0.001) pozitif olarak korele bulundu.

Sonuç: Hipoalbüminemi non-varisiyel üst gastrointestinal kanamanın ciddiyetinin bir göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hipoalbüminemi, eritrosit transfüzyonu, üst gastrointestinal kanama

HYPOALBUMINEMIA IS A PREDICTOR FOR SEVERITY OF ACUTE NON-VARICEAL UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING

Objective: To evaluate the significance of hypoalbuminemia in red blood cell transfusion requirement in patients with acute non-variceal upper gastrointestinal bleeding (UGIB).

Methods: In this retrospective study data from consecutive patients admitted and hospitalized with UGIB during the period from January 2007 to January
2009 were collected. The data of total 353 (265 men, 88 women, mean age of 55.44±19.62 years; range from 15 to 97) patients eligible for the study were analyzed. Existence of chronic hepatic disease, variceal bleeding, chronic renal failure, malignancy and hematological disease were exclusion criteria. Hypoalbuminemia is defined as serum albumin < 3.5 g/dL. The outcome assessments in the hypoalbuminemia and normal albumin groups were compared.

Results: Hypoalbuminemia was seen in 174 (49.29 %) patients. Compared to patients with normal albumin, patients in the hypoalbuminemia group were older (57.69±20.08 vs 53.27±18.96 years, p=0.035; had more red cell transfusion (RBC) requirement (3.55±2.28 vs 1.57±1.65 unit, p<0.0001), longer hospital stay (6.61±3.12 vs 5.83±2.24 days, p=0.007), lower hemoglobin level (8.57±2.49 vs 10.36± 2.43 g/dL, p<0.0001), and had higher blood urea nitrogen (BUN) level (38.53±21.55 vs 30.99±16.83 mg/dL, p<0.0001) and BUN/creatinine ratio (40.47±18.46 vs 34.05±15.33, p=0.001) at admission. RBC transfusion requirement was correlated negatively with serum albumin (r= -0.498, p<0.0001) and hemoglobin levels (r=-0.480, p<0.0001), positively with BUN level (r=0.243, p<0.0001), age (r=0.123, p=0.021), hospital stay (r=0.283, p<0.0001) and white blood cell count (r=0.161, p=0.001).

Conclusion: Hypoalbuminemia can be an indicator for the severity of non-variceal UGIB.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hypoalbuminemia, red blood cell transfusion, upper gastrointestinal bleeding

Tam Metin 126