Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa: 62-67

doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.669

ACİL SERVİSTE İLAÇ İNTOKSİKASYONU VE SERUM İLAÇ DÜZEYİ İLİŞKİSİ

SERVAN KARA, ZEYNEP MİNE KARA, ARZU DENİZBAŞI ALTINOK, ÖZGE ECMEL ONUR

   Amaç: İlaç ve ilaç dışı maddelerle oluşan zehirlenmeler günümüzde hala önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada,  suicid amaçlı ilaç intoksikasyonu tanısı ile başvuran hastaların yaş, cinsiyet, ilacın cinsi gibi demografik özelliklerinin tespiti, ve alınan ilacın serum düzeyi ile klinik takip sonucu arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

     Gereçler ve yöntem: Çalışmaya suisid amacıyla ilaç aldığı saptanan ve serumda düzeyi tespit edilebilen ilaç zehirlenmesi olan 18 yaş üstü hastalar alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, geliş vital bulguları kayıt altına alındı. Taburcu edilen ve yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalar olarak 2 grup oluşturuldu. Böylelikle serum ilaç düzeyine göre klinik korelasyon arasındaki ilişki incelendi.

    Bulgular:  Şubat 2013-Ağustos 2013 arasında acil servisimize başvuran çalışma normlarımıza uygun 60 hasta incelenmiştir. Hastalarımızın %71,7 si bayan (n=43),  %28,3 ü erkekti (n=17). Yaş ortalaması 26,88±8,88 tespit edildi. Klinik seyire göre dağılımda hastaların 38’ i (%63,3) acil serviste en az altı (6) saat, en fazla 24 saat gözlendikten sonra taburcu edildiği, 22’sininde (%36,7) yoğun bakıma nakledildiği görülmüştür. Trisiklik antidepresanın (TSA) yüksek serum düzeylerinin artmış yoğun bakım yatışı ile ilişkili idi. Her 2 gruptaki parasetamol seviyeleri birbirine yakın değerde idi ve bu seviyelerin yoğun bakım yatışı üzerinde anlamlı bir etkisi yoktu. Ve yine, çalışmamızda vital bulgular ile ilaçlar arasındaki ilişki de tespit edildi. Bununla birlikte, TSA alan grup, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük ortalama arteryal basınç (OAB), artmış kalp hızı ve solunum hızına sahipti.

   Sonuç:  Sonuç olarak aldığı ilaç miktarı tam olarak bilinmeyen veya ifade edemeyen hasta grubunda taburculuk veya yatış kararının verilmesinde serum ilaç düzeylerinin yanında klinik bulguların özellikle OAB, nabız gibi vital parametrelerin de beraber değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İLAÇ İNTOKSİKASYONU, SERUM İLAÇ DÜZEYİ, KLİNİK KORELASYON

DRUG İNTOXİCATİON AT EMERGENCY SERVİCE AND SERUM DRUG LEVEL RELATİONSHİP

 

ABSTRACT:

 

Objective: Intoxications due to drugs and other substances are still an important health issue. In this study we want to investigate the correlation between serum drug levels and demographic properties of patients who present to the emergency department with suicide attempts with drugs.

 

Methods: Patients over 18 years of age who presented to emergency department (ED) with drug intoxication due to suicide attempt and whose blood drug levels could be obtained are included in our study. Age, gender, vital signs on presentation are all recorded. Two major groups were formed, patients who are discharged and who were admitted to intensive care unit (ICU). By this data, correlation between the drug levels and clinical progress is observed.

 

Results: Between February 2013 and August 2013, 60 patients who met our inclusion criteria were studied. 71,7% were female (N=43), %28,3 were male (n=17). Mean age was 26.88±6.2. 38 patients (63,3%) were monitored in ED for 6 to 24 hours and were discharged. 22 patients(36,7 %) needed ICU admission. The higher blood levels of tricyclic antidepresants (TCA) correlated with higher incidence of ICU admission. Paracetamol levels in both groups were nearly same, and these levels proved no importance in ICU admission. And, we also observed the correlation between the drugs and vital signs in our study. In addition to this, The group who had TCA, had statistically significant low mean arterial pressures, faster heart rate and faster respiratory rate.

 

Conclusions: We conclude that clinical decision making of patients with unknown or undetermined amounts of drug intake should be made not only according to their blood drug levels but also to their clinical states and their vital signs especially mean arterial pressure (MAP), heart rate.

Anahtar Kelimeler (Keywords): DRUG İNTOXİCATİON, SERUM DRUG LEVEL, CLİNİCAL CORRELATİON.

Tam Metin 289