Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 3

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 117-120
INTERNAL JUGULER VEN / KAROTİS ARTER ORANININ SANTRAL VENÖZ BASINÇ İLE İLİŞKİSİ
CORRELATION BETWEEN INTERNAL JUGULAR VEIN/COMMON CAROTID ARTERY RATIO AND CENTRAL VENOUS PRESSURE
BURCU AZAPOĞLU KAYMAK , TURGUT DENİZ, ÜNASE BÜYÜKKOÇAK , ALİYE ÖZTÜRK
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 121-128
EPİRETİNAL MEMBRAN OLGULARINDA PARS PLANA VİTREKTOMİ SONUÇLARI
RESULTS OF PARS PLANA VITRECTOMY OF EPIRETINAL MEMBRANES
NESLİHAN SEVİMLİ, AYLİN ARDAGİL AKÇAKAYA
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 129-136
PENETRAN KERATOPLASTİ UYGULANAN KERATOKONUS HASTALARINDA FARKLI SÜTÜR TEKNİKLERİNİN AMELİYAT SONRASI ASTİGMATİZMA VE GÖRSEL PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF DIFFERENT SUTURING TECHNIQUES IN PENETRATING KERATOPLASTY ON POSTOPERATIVE ASTIGMATISM AND VISUAL OUTCOME OF KERATOCONUS PATIENTS
ERKAN DUMAN, BANU ACAR, ASLI KIRMACI
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 137-142
BARİATRİK CERRAHİ OLMAK İSTEYEN OBEZ HASTALARDA OPERASYON ÖNCESİ DİYET PROGRAMLARININ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF PRE-OPERATİVE DİET PROGRAMS IN MORBİD OBESE PATİENTS WİLLİNG BARİATRİC SURGERY
ERKAN DENİZ DİNÇER, OĞUZ BALCAN, SEDA SANCAK, AZİZ BORA KARİP, NURİYE ESEN BULUT, ALİ ÖZDEMİR
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 143-148
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖNEM VERDİKLERİ MOTİVASYON ARAÇLARININ BELİRLENMESİ
THE MEANS OF DETERMINATION OF THE IMPORTANCE OF HEALTH WORKERS MOTIVATION
GÜLTEN ÖZDEMİR, AYŞE EKEN
OLGU SUNUMU | Sayfa: 149-151
GUUILLAIN-BARRÉ SENDROMUNU TAKLİT EDEN SEKONDER HİPERKALEMİK PARALİZİ
SECONDARY HYPERKALEMIC PARALYSIS THAT MIMICS GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME
SİNAN KAZAN, SENA ULU, HAYRİ DEMİRBAŞ, EBRU CARAN, MESUT ÇELİKER, ELIF DIZEN KAZAN
OLGU SUNUMU | Sayfa: 152-154
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNİN NÖROLOJİK ETKİSİ:GLOBUS PALLIDUS İNFARKTI:
NEUROLOGICAL EFFECT OF CARBONMONOXIDE INTOXICATION:GLOBUS PALLIDUS INFARCTION
HATİCE KÜBRA ÖNDER, ÖZLEM GÜNEYSEL, EREN GÖKDAĞ
OLGU SUNUMU | Sayfa: 155-157
MEZENTERİK DERMOİD KİST: OLGU SUNUMU
DERMOID CYST OF THE MESENTERY: CASE REPORT
ZEYNEP SÖNMEZIŞIK, BURCU ANIL, MUAMMER HAKKI KARAKAŞ
OLGU SUNUMU | Sayfa: 158-160
ESSİTALOPRAMA BAĞLI GELİŞEN BRUKSİZM VE DENTAL FRAKTUR: VAKA SUNUMUESSİTALOPRAMA KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN BRUKSİZM VE DENTAL FRAKTUR: VAKA SUNUMU
BRUXİZM ANDA DENTAL FRACTURE-INDUCED ESCİTALOPRAM USE: A CASE REPORT
İBRAHİM GÜNDOĞMUŞ, MURAT KIYANÇİÇEK, MUSTAFA İSPİR, HAKAN KULLAKÇI, AYHAN ALGUL
OLGU SUNUMU | Sayfa: 161-163
EDİNSEL HEPATOSEREBRAL DEJENERASYON: OLGU SUNUMU
ACQUIRED HEPATOCEREBRAL DEGENERATION: A CASE REPORT
EREN GÖZKE, MUSTAFA ESER, SIDIKA SİNEM TAŞDEMİR, PELİN DOĞAN AK
OLGU SUNUMU | Sayfa: 164-166
TRAVMA SONRASI DİSSOSİYATİF PSİKOZ: OLGU SUNUMU
TRAUMA-INDUCED DİSSOCİATİVE PSYCHOSİS: A CASE REPORT
İBRAHİM GÜNDOĞMUŞ, MUSTAFA İSPİR, OSMAN BAKKAL, AYHAN ALGUL
DERLEME | Sayfa: 167-170
ANKİLOZAN SPONDİLİTTE LABORATUAR BULGULARI
LABORATORY FINDINGS OF ANKYLOSING SPONDYLITIS
ARZU ATICI