Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 44-48
TİROİDEKTOMİ SONRASI LARİNGOSKOPİDE REMİFENTANİL İNFÜZYONU
REMIFENTANIL INFUSION DURING LARINGOSCOPY FOLLOWING THYROIDECTOMY
GÜLDEM TURAN, FATİH KOÇ, SIDDIKA BATAN, FİLİZ ORMANCI, ASU ÖZGÜLTEKİN, OSMAN EKİNCİ
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 49-53
APACHE II MORTALİTE TAHMİNİNDE III. BASAMAK YOĞUN BAKIMDA YETERLİ MİDİR?
IS APACHE II EFFICIENT ENOUGH AT MORTALITY PREDICTION FOR III’RD STEP INTENSIVE CARE UNIT?
CEREN ŞANLI KARİP, FATMA NUR AKGÜN, ARZU YILDIRIM AR, YILDIZ YİĞİT KUPLAY, FİRDEVS KARADOĞAN, CANSU AKIN, BORA KARİP
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 54-59
KRONİK HEPATİT B HASTALARINDA PEGİLE İNTERFERON ALFA 2A VE ADEFOVİR DİPİVOKSİL TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF ADEFOVIR DIPIVOXIL AND PEGYLATED INTERFERON ALPHA 2A TREATMENT IN CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS (COMPARISON OF ADEFOVIR DIPIVOXIL AND PEGYLATED INTERFERON ALPHA 2A TREATMENT)
PINAR KORKMAZ, GAYE USLUER, İLHAN ÖZGÜNEŞ, ELİF DOYUK KARTAL, SAYGIN NAYMAN ALPAT, NURETTİN ERBEN
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 60-65
OSTEOPOROTİK HASTALARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN DENGE VE MOBİLİTEYE ETKİSİNİN KISA FİZİKSEL PERFORMANS BATERİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
DETERMINATION OF THE EFFECTS OF VITAMIN D LEVEL ON BALANCE AND MOBILITY BY SHORT PHYSICAL PERFORMANCE BATTERY IN PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS
PINAR AKPINAR, KÜBRA NESLİHAN KURT, BETÜL SEVİNÇ, DUYGU GELER KÜLCÜ, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, İLKNUR AKTAŞ
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 66-71
YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU SONUCU OLUŞAN KOROİDAL NEOVASKÜLER MEMBRANDA FOTODİNAMİK TEDAVİ İLE KOMBİNE EDİLMİŞ RANİBİZUMAB TEDAVİSİNİN TEK BAŞINA RANİBİZUMAB TEDAVİSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
COMBINED PHOTODYNAMIC THERAPY-INTRAVITREAL RANIBIZUMAB VERSUS ONLY INTRAVITREAL RANIBIZUMAB IN TREATMENT OF COROIDAL NEOVASCULAR MEMBRANE ASSOCIATED WITH AGE-RELEATED MACULAR DEGENERATION
GÖKÇEN BAŞ ERATLI, YELDA ÖZKURT, TOMRİS ŞENGÖR, SUAT ALÇI, TAYFUN ŞAHİN
OLGU SUNUMU | Sayfa: 72-80
İLGİ̇NÇ Bİ̇R AKUT BÖBREK HASARI OLGUSU: Sİ̇STEMİ̇K LUPUS ERİ̇TEMATOZUS/SJÖGREN OVERLAP SENDROMUNA SEKONDER KATASTROFİ̇K ANTİ̇FOSFOLİ̇D SENDROMU
AN INTERESTING CASE OF ACUTE KIDNEY INJURY: CATASTROPHIC ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME SECONDARY TO SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS/SJOGREN OVERLAP SYNDROME
O AKYÜZ, FUNDA TÜRKMEN, M. GÜNEŞ, M. GÜLDÜ, G. GÜMRÜKÇÜ, P. GÜNEŞ, A. YÖRÜSÜN
DERLEME | Sayfa: 81-87
KERATOKONUS VE TEDAVİ̇Sİ
KERATOCONUS AND MANAGEMENT
SEZEN AKKAYA, YELDA ÖZKURT, SİBEL AKSOY, AYSU KARATAY ARSAN