Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-4
MULTİPL SKLEROZ OLGULARINDA OKÜLER VESTİBÜLER UYARILMIŞ POTANSİYELLER
OCULAR VESTIBULAR EVOKED MYOGENIC POTENTIALS IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
EREN GÖZKE, ZELİHA BAŞTÜRK AYHAN, NURSEL ERDAL, NURBANU GÜRBÜZER, MERYEM KAYDAN, PELİN DOĞAN AK
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 5-8
TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİ̇ EŞLİ̇Ğİ̇NDE PROSTAT İĞNE Bİ̇OPSİ̇Sİ̇ YAPILAN HASTALARDA ENFEKSİ̇YÖZ KOMPLİ̇KASYONLAR: Bİ̇R RETROSPEKTİ̇F VAKA KONTROL
INFECTIOUS COMPLICATIONS OF TRANSRECTAL ULTRASOUND-GUIDED PROSTATE NEEDLE BIOPSY: A RETROSPECTIVE CASE-CONTROL STUDY
FATİH URUÇ, ÇAĞLAR YILDIRIM, BEKİR ARAS, MİTHAT KIVRAK, AYTAÇ ŞAHİN, SERKAN AKAN, ÖZGÜR HAKİ YÜKSEL, AHMET ÜRKMEZ
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 9-15
İNTERMİTTAN EKZOTROPYADA MİNİMAL OLARAK ARTTIRILMIŞ BİLATERAL REKTUS GERİLETME SONUÇLARI
RESULTS OF MINIMALLY AUGMENTED BILATERAL LATERAL RECTUS RECESSIONS IN INTERMITTENT EXOTROPIA
AYŞE YEŞİM ORAL, ŞÜLAY ERASLAN ÖZDİL, ÖZLEN RODOP ÖZGÜR, IŞIL SAYMAN MUSLUBAŞ, YELDA ÖZKURT
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 16-21
YOĞUN BAKIMDA YÜZEY TEMİ̇ZLİ̇Ğİ̇Nİ̇N DENETİMİ
CHECKING OF SURFACE CLEANING IN INTENSIVE CARE UNIT
CEREN KÖKSAL, GÜLDEM TURAN, NUR AKGÜN, ARZU YILDIRIM AR, CELAL ÖZTÜRK, CANAN AĞALAR
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 22-25
CİNNAMOMUM ZEYLANİCUM KABUĞUNUN ESCHERİCHİA COLİ IZOLATLARINA KARŞI ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK AGAINST ESCHERICHIA COLI ISOLATES
BİRGÜL KAÇMAZ, İLKER DURAK
OLGU SUNUMU | Sayfa: 26-27
UZUN SEGMENT FEMOROPOPLİTEAL TIKAYICI DAMAR HASTALIĞINDA HEPARİN KAPLI EPTFE STENT GREFT UYGULAMASI: OLGU SUNUMU
HEPARIN BOUNDED E PTFE GRAFT FOR LONG SEGMENT FEMOROPOPLITEAL ARTERIAL OCCLUSIVE DISEASE: A CASE REPORT
HÜSEYİN KUPLAY, BÜLENT MERT, EVREN MÜGE TAŞDEMİR METE, KAMİL BOYACIOĞLU, CİHAN YÜCEL, MURAT BAŞTOPÇU, VEDAT ERENTUĞ
OLGU SUNUMU | Sayfa: 28-31
KRONİ̇K HEMODİ̇YALİ̇Z HASTASINDA İATROJENİ̇K Hİ̇PERKALSEMİ̇YE BAĞLI AKUT PANKREATİT: OLGU SUNUMU
HYPERCALCEMIA-RELATED ACUTE PANCREATITIS IN A CHRONIC HEMODIALYSİS PATIENT: A CASE REPORT
FUNDA TÜRKMEN, ALİ ÖZDEMİR, CAN SEVİNÇ, ZEYNEP YILMAZ, FERHAN AYTUĞ
OLGU SUNUMU | Sayfa: 32-34
SUBKLAVİAN ÇALMA SENDROMUNUN KAROTİKO-SUBKLAVİAN ARTER BYPASS İLE TEDAVİSİ: NADİR BİR VAKA
TREATMENT OF SUBCLAVIAN STEAL SYNDROME WITH CAROTICO-SUBCLAVIAN ARTERY BYPASS: A RARE CASE
SERKAN BURÇ DEŞER, MUSTAFA KEMAL DEMİRAĞ
OLGU SUNUMU | Sayfa: 35-39
SENTETİK KANABİNOİD ENTOKSİKASYONUNA BAĞLI AĞIR STATUS EPİLEPTİKUS
SAVERE STATUS EPILEPTICUS DUE TO THE SYNTETHIC CANNABINOID INTOXICATION
ASU ÖZGÜLTEKİN, RABİA SARI, SEFA GÖKTEN, OSMAN EKİNCİ
DERLEME | Sayfa: 40-45
BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLERİNE CERRAHİ YAKLAŞIM
SURGICAL APPROACHES OF BILATERAL ABDUCTOR VOCAL CORD PARALYSIS
ARZU TATLIPINAR, EMRAH KINAL