Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 55-61
MOBBİNG DAVRANIŞI VE İKİ KAMU HASTANESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK MOBBİNG BİR ARAŞTIRMA
MOBBING BEHAVIOR ANDTWO PUBLIC HOSPITALS SURVEY FOR EMPLOYES
EYLEM YILMAZ, SELMA SÖYÜK
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 62-67
ACİL SERVİSTE İLAÇ İNTOKSİKASYONU VE SERUM İLAÇ DÜZEYİ İLİŞKİSİ
DRUG İNTOXİCATİON AT EMERGENCY SERVİCE AND SERUM DRUG LEVEL RELATİONSHİP
SERVAN KARA, ZEYNEP MİNE KARA, ARZU DENİZBAŞI ALTINOK, ÖZGE ECMEL ONUR
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 68-76
ELEKTİF SEZARYEN DOĞUMLARDA İNTRATEKAL LEVOBUPİVAKAİNE EKLENEN FENTANİL İLE MORFİNİN ETKİLERİ
EFFECTS OF FENTANYL AND MORPHINE COMBINED WITH INTRATHECAL LEVOBUPIVACAINE IN ELECTIVE CESAREAN SECTIONS
YILDIZ YİĞİT KUPLAY, DİLEK SUBAŞI, AHMET YILDIRIM, GÜLDEM TURAN
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 77-83
Kas İskelet Hastalıklarında Basınç Ağrı Eşiği
Pressure Pain Threshold in Musculoskeletal Disorders
ÖZBİL KORKMAZ GÜREL, ASLIHAN TARAKTAŞ, DUYGU KURTULUŞ, CENGİZ BAHADIR
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 84-88
MİKROALBÜMİNÜRİSİ OLMAYAN TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA NABIZ BASINCI İLE ÜRİNER ALBÜMİN ATILIMI ARASINDAKİ KORELASYON
CORRELATİON BETWEEN PULSE PRESSURE AND URİNARY ALBUMİN EXCRETİON İN TYPE 2 DİABETİC PATİENTS WİTHOUT MİCROALBUMİNURİA
ELİF DİZEN KAZAN
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 89-94
ACİL SERVİSTE EPİSTAKSİS: RUTİN KAN TAHLİLİ HER ZAMAN GEREKLİ Mİ?
EPISTAXIS IN EMERGENCY ROOM: IS ROUTINE BLOOD WORK ALWAYS NECESSARY?
SİNEM DOĞRUYOL, MEHMET FATİH KORÇAK, ÇİĞDEM ÖZPOLAT, ARZU DENİZBAŞI
OLGU SUNUMU | Sayfa: 95-96
CLAY SHOVELER KIRIĞI: OLGU SUNUMU
CLAY SHOVELER'S FRACTURE: CASE REPORT
SERDAR ÖZDEMİR, GÖKHAN AKSEL
OLGU SUNUMU | Sayfa: 97-101
RETİNAL ARTER DAL TIKANIKLIĞI OLGUSUNDA OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ VE FUNDUS FLUORESEİN ANJİOGRAFİ BULGULARI: OLGU SUNUMU
OPTIC COHERENCE TOMOGRAPHY AND FUNDUS FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY FINDINGS IN A PATIENT WITH RETINAL ARTERY BRANCH OCCLUSION: A CASE REPORT
FATİH BİLGEHAN KAPLAN, YUSUF EMRE DOĞAN, AYŞE YILMAZ, MURAT YAMİÇ, MURAT GARLI, YELDA BUYRU ÖZKURT
OLGU SUNUMU | Sayfa: 102-104
DAMAR YARALANMASI SONRASI DERİN METABOLİK ASİDOZ (PH:6.61) VE SAĞKALIM
PROFOUND METABOLIC ASIDOSIS (PH:6.61) AFTER VASCULAR INJURY AND RECOVERY
EMİNE ŞEYMA DENLİ YALVAÇ, MUSTAFA ALDAĞ, CEMAL KOCAASLAN, SIDIKA GÜRSEL, EBUZER AYDIN
OLGU SUNUMU | Sayfa: 105-107
NADİR BİR İNME NEDENİ: CADASIL
A RARE CAUSE OF STROKE: CADASIL
TUBA NAZLIGÜL, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, İLKNUR AKTAŞ, PINAR AKPINAR, DUYGU GELER KÜLCÜ, METİN ÖZAYDIN
OLGU SUNUMU | Sayfa: 108-110
DİZ PATOLOJİSİ İLE KARIŞAN DİYABETİK AMYOTROFİ OLGUSU
A DIABETIC AMYOTROPHY CASE MISDIAGNOSED AS KNEE PATHOLOGY
GAMZE GÜL GÜLEÇ, İLKNUR AKTAŞ, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, KÜBRA NESLİHAN KURT, ERKAN MESCİ
DERLEME | Sayfa: 111-116
HİPOSPADİAS CERRAHİSİNE YAKLAŞIM
A GENERAL APPROACH TO HYPOSPADIAS SURGERY
CESİM İRŞİ, AYTEKİN KAYMAKÇI