Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-6
ELEKTRİK YANIKLARINDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Determinant of mortality in patients with electrical burn injury
İBRAHİM UZUN, ELİF BOMBACI, BANU ÇEVİK
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 7-10
PSÖDOEKSFOLİYATİF GLOKOMDA MAKULER GANGLİYON HÜCRE İÇ PLEKSİFORM TABAKA KALINLIĞININ OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ İLE ÖLÇÜLMESİ
PSEUDOEXFOLİATİON GLAUCOMA MACULAR GANGLİON CELL İNNER PLEXİFORM LAYER THİCKNESS MEASUREMENT BY OPTİCAL COHERENCE TOMOGRAPHY
ÖZKAN KOCAMIŞ
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 11-16
FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE ŞİDDET NEDENİYLE VERİLEN BEYAZ KODLARIN ANALİZİ
ANALYSIS OF WHITE CODES DUE TO VIOLENCE IN FATİH SULTAN MEHMET EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL
ALİ ŞAHİNER, ROHAT AK, KEMAL AYGÜN, CANSU ARSLAN TURAN, TUBA CİMİLLİ ÖZTÜRK, ERAY SERDAR YURDAKUL, OKTAY SARI
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 17-22
ACİL SERVİSTE FENİTOİN İNFÜZYONU İHTİYACI OLAN HASTALARIN KARDİYAK YAN ETKİ VE EKG BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATİON OF CARDİAC SİDE EFFECTS AND ECG FİNDİNGS İN PATİENTS WHO NEED İNFUSİON OF PHENYTOİN İN THE EMERGENCY DEPARTMENT
MAZLUM KILIÇ, ROHAT AK, ONUR YEŞİL, TUBA CİMİLLİ ÖZTÜRK, EBRU ÜNAL AKOĞLU, ÖZGE ECMEL ONUR
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 23-27
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bası Yarası Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Knowledge Levels About Pressure Wounds of Intensive Care Nurses
GÜLTEN ÖZDEMİR, AYŞE EKEN
OLGU SUNUMU | Sayfa: 28-31
Spina bifidalı hastada segmental spinal miyoklonus: Bir olgu sunumu
Segmental spinal myoclonus in a patient with spina bifida: A case report
ESRA GİRAY, ÇAĞRI ÜNAL, OLCAY ÜNVER, ADNAN DAĞÇINAR, EVRİM KARADAĞ-SAYGI
OLGU SUNUMU | Sayfa: 32-34
ÜRETRAL DİVERTİKÜLİTİN TANISINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE DİFÜZYON AĞIRLIKLI SEKANSLARIN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU
THE ROLE OF MAGNETİC RESONANCE IMAGING AND DIFFUSION WEIGHTED IMAGING IN THE DIAGNOSIS OF URETHRAL DIVERTICULITIS: CASE RAPORT
FATMA KULALI, ŞAFAK FIRAT KULALI, ASLIHAN SEMİZ-OYSU, YAŞAR BÜKTE
OLGU SUNUMU | Sayfa: 35-37
DEV SKROTAL HERNİASYON: OLGU SUNUMU
GIANT SCROTAL HERNIATION: CASE REPORT
FATMA KULALI, ŞAFAK FIRAT KULALI, ASLIHAN SEMİZ-OYSU, YAŞAR BÜKTE
OLGU SUNUMU | Sayfa: 38-41
Subkostal Kesi Fıtığı Onarımında Yama Sabitlemede Sütür Kullanımı: Olgu Sunumu
Mesh Fixation With Sutures in Subcostal Incisional Hernia; A Case Report
YALIN İŞCAN, BİROL AĞCA, AZİZ BORA KARİP, ENDER ONUR, KEMAL MEMİŞOĞLU
DERLEME | Sayfa: 42-46
JUVENİL İDİOPATİK ARTRİT
JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS
ÖZGE GÜLSÜM İLLEEZ